27. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming

In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking staat van de Algemene Vergadering. Met dien verstande dat de vennootschap aan de aandeelhouders slechts winstuitkeringen kan doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (lid 2).

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Het doen van tussentijdse uitkeringen is, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, toegestaan.

De in enig boekjaar behaalde winst staat, met inachtneming van het bepaalde in lid 2, ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering hetzij voor toevoeging aan de reserves hetzij voor uitkering aan aandeelhouders en voor zover deze zijn uitgegeven de houders van winstbewijzen.

Uitkeringen ten laste van een dividendreserve kunnen, onverminderd het in lid 2 bepaalde, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de Algemene Vergadering. Een dividend wordt beschikbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de Algemene Vergadering te bepalen. Dividenden, waarover vijf jaar na de opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

De jaarrekening 2022 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 28 februari 2023. De Algemene Vergadering heeft besloten dat het resultaat over het boekjaar 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserves voor een bedrag van € 79.680.

Gedurende 2023 zijn dividendbetalingen aan Stichting Jumbo Groep van € 42.000 uitgekeerd vanuit de algemene reserves gebaseerd op het resultaat van boekjaar 2022. 
Het uitgekeerde dividend in 2023 (gebaseerd op het resultaat 2022) is door de aandeelhouders grotendeels aangewend voor de betaling van noodzakelijke successierechten en andere belastingen in verband met overlijden van de heer Karel van Eerd eind 2022. 

Voorstel resultaatverwerking 2023

Vooruitlopend op het besluit van de Algemene Vergadering zal het resultaat over 2023 van € 21.718 worden toegevoegd aan de algemene reserves. Het voorstel om de € 21.718 toe te voegen aan de algemene reserves is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Voor het thans lopende jaar hebben de aandeelhouders besloten om af te zien van enig dividend gebaseerd op het resultaat van 2023, gezien de uitdagende marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande druk op het resultaat van Jumbo.