Bericht van de Raad van Commissarissen

Met genoegen stelt de Raad van Commissarissen vast dat Jumbo in 2018 haar belangrijkste strategische en financiële doelstellingen voor dit verslagjaar heeft gerealiseerd. Jumbo is in 2018 verder uitgegroeid tot een leidende omnichannel speler op de Nederlandse foodmarkt. Voor Jumbo en la Place liggen er unieke kansen om nieuwe innovaties door te voeren die bijdragen aan een grotere foodbeleving.

De overname met COOP van de EMTÉ supermarktketen in 2018 draagt ertoe bij dat het winkelbestand van Jumbo verder groeit. Eind 2018 waren 23 vestigingen van de 79 door Jumbo overgenomen EMTÉ winkels reeds omgebouwd naar de Jumbo formule, met doorgaans enthousiaste klantreacties als gevolg. Ook op andere fronten is Jumbo haar passie voor de klant aan de dag blijven leggen, onder meer door in te spelen op de groeiende behoefte aan winkelgemak en een onderscheidend aanbod van lekker en gezond eten. Deze aangescherpte focus is nadrukkelijk gecombineerd met de essentiële uitgangspunten van de Jumbo formule: de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is.
In het verslagjaar 2018 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd in het strategisch meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het jaarplan, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en differentiatie, de marketingcampagnes, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, risicobeheersings- en controlesystemen, het besturingsmodel van Jumbo en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen.

In het bijzonder was er dit verslagjaar aandacht voor de overname van EMTÉ, de formule uitgangspunten, talentontwikkeling en employer branding, en de strategische plannen met betrekking tot La Place. Tevens is het Jaarplan 2019 goedgekeurd, inclusief de begroting voor 2019.

De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

Audit Committee

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financial reporting, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement. In 2018 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de financiële resultaten, de jaarrekening 2017, financiering en fiscaliteit, de overname EMTÉ, het jaarplan, het auditcharter, de managementletter en accountantsverslag van de externe accountant en de kwartaalrapportages Risk & Audit.

Commercial Committee

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden. In 2018 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: brandpositionering en marketingbeleid, formatdifferentiatie (supermarkten, Foodmarkt, City) assortimentsbeleid, penetratie, omzetontwikkeling en prijsbeleid.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in het verslagjaar gewijzigd vanwege de benoeming van de heer Coelewij op 1 april 2018. Hij vervult de vacature die was ontstaan door het plotselinge overlijden van de heer Van de Boom in 2017. De heer Coelewij is sinds 2016 CEO van Wehkamp B.V. Daarvoor werkte hij in verschillende internationale functies bij Philips, Amazon en Sonos.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De jaarrekening 2018 is voorzien van een goedkeurende verklaring door PwC.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2018 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur het resultaat over 2018 toe te voegen aan de overige reserves. Tevens adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die de Raad van Bestuur en alle medewerkers in het verslagjaar hebben geleverd, alsook voor de in dit jaar bereikte resultaten.

Veghel, 19 februari 2019
Raad van Commissarissen
Jumbo Groep Holding B.V.