Geconsolideerde balans per 30 december 2018

Voor winstbestemming, in € 1.000

   
    

ACTIVA

Noot

30 december 2018

31 december 2017

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

1

1.605.122

1.376.421

Materiële vaste activa

2

377.874

305.864

Financiële vaste activa

3

34.639

33.293

  

2.017.635

1.715.578

Vlottende activa

   

Voor verkoop aangehouden activa

4

15.747

2.196

Voorraden

5

180.455

150.585

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

6

282.055

221.447

Liquide middelen

7

57.573

96.409

  

535.830

470.637

TOTAAL ACTIVA

 

2.553.465

2.186.215

    
    

PASSIVA

Noot

30 december 2018

31 december 2017

Groepsvermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Algemene reserves

 

395.092

283.860

Onverdeeld resultaat

 

160.194

156.446

Totaal groepsvermogen

8

555.294

440.314

    

Langlopende verplichtingen

   

Leningen en overige verplichtingen

9

346.702

291.158

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

10

19.529

18.846

Latente belastingverplichtingen

11

164.822

173.626

Voorzieningen

12

18.970

30.186

Afgeleide financiële instrumenten

13

160

162

  

550.183

513.978

    

Kortlopende verplichtingen

   

Leningen en overige verplichtingen

9

74.539

48.472

Voorzieningen

12

23.483

16.803

Vennootschapsbelasting

14

7.340

16.603

Handelscrediteuren en overige schulden

15

1.342.626

1.150.045

  

1.447.988

1.231.923

Totaal verplichtingen

 

1.998.171

1.745.901

TOTAAL PASSIVA

 

2.553.465

2.186.215