Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018

in € 1.000

Noot

2018

2017

Netto-omzet

 

6.331.006

5.734.068

Kostprijs omzet

17

-5.193.979

-4.709.116

    

Bruto-omzetresultaat

 

1.137.027

1.024.952

    

Overige bedrijfsopbrengsten

19

23.280

27.240

    

Verkoopkosten

 

-735.670

-599.796

Algemene beheerkosten

20

-156.535

-167.279

Som der kosten

 

-892.205

-767.075

    

Netto-omzetresultaat

 

268.102

285.117

    

Amortisatie immateriële vaste activa

1

-78.601

-70.750

(Terugname) bijzondere waardevermindering (im)materiële vaste activa

21

-8.306

-10.257

    

Bedrijfsresultaat

 

181.195

204.110

    

Financiële baten

22

2.284

3.366

Financiële lasten

22

-14.199

-18.718

    

Resultaat voor belastingen

 

169.280

188.758

    

Belastingen

23

-9.086

-32.312

    

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

160.194

156.446