2018

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

2018

17. Kostprijs omzet

Door toepassing van IFRS15 worden promotiebijdragen verantwoord onder de inkoopwaarde van de voorraden. De aanpassing van de vergelijkende cijfers bedraagt € 123.426.

Lees meer ›17. Kostprijs omzet

2018

18. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten.

Lees meer ›18. Personeelsbeloningen

2018

19. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

Lees meer ›19. Overige bedrijfsopbrengsten

2018

20. Algemene beheerkosten

De honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Lees meer ›20. Algemene beheerkosten

2018

21. Bijzondere waardevermindering (im)⁠materiële vaste activa

De bijzondere waardeverminderingen hebben betrekking op zowel de immateriële vaste activa als de materiële vaste activa. Een actief is aan een bijzondere waardevermindering onderhevig indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde.

Lees meer ›21. Bijzondere waardevermindering (im)⁠materiële vaste activa

2018

22. Financiële baten en lasten

De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›22. Financiële baten en lasten

2018

23. Belastingen

De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

Lees meer ›23. Belastingen

2018

24. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht.

Lees meer ›24. Verbonden partijen

2018

25. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming

In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking

Lees meer ›25. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming