Vennootschappelijke balans per 30 december 2018

Voor winstbestemming, in € 1.000

   
    

ACTIVA

Noot

30 december 2018

31 december 2017

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

1

757.473

622.151

  

757.473

622.151

    

Vlottende activa

   

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

395.797

342.622

Overige vorderingen en overlopende activa

 

88

122

Liquide middelen

 

12.651

4.907

  

408.536

347.651

TOTAAL ACTIVA

 

1.166.009

969.802

    
    

PASSIVA

Noot

30 december 2018

31 december 2017

Eigen vermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Wettelijke reserve

 

109.051

80.763

Algemene reserves

 

286.041

203.097

Onverdeeld resultaat

 

160.194

156.446

Totaal eigen vermogen

2

555.294

440.314

    

Voorzieningen

3

164.788

173.626

    

Langlopende verplichtingen

4

311.622

258.121

    

Kortlopende verplichtingen

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

 

71.921

46.933

Kredietinstellingen

 

52.611

33.164

Vennootschapsbelasting

 

7.763

16.656

Overige schulden en overlopende passiva

 

2.010

988

  

134.305

97.741

Totaal verplichtingen

 

610.715

529.488

TOTAAL PASSIVA

 

1.166.009

969.802