Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2018

in € 1.000

2018

2017

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

131.759

159.986

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

28.435

-3.540

Nettoresultaat

160.194

156.446