Kerngegevens

 

2018

2017

2016

2015

2015

2014

in € miljoen

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

NL GAAP

NL GAAP

Consumentenomzet [*1]

      

Consumentenomzet Jumbo

7.405

7.010

6.679

6.250

6.250

4.823

Consumentenomzet EMTÉ

262

-

-

-

-

-

Consumentenomzet C1000

-

-

-

396

396

1.993

Consumentenomzet La Place

150

124

84

-

-

-

       

Jaarrekeningomzet [*2]

6.331

5.734

5.443

5.320

5.320

5.469

       

Resultaat

      

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*3]

376

354

315

275

275

253

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen [*4]

345

350

312

245

245

229

Bedrijfsresultaat [*5]

181

204

178

123

86

82

Resultaat na belastingen

160

156

109

76

43

27

       

Vermogen

      

Eigen vermogen [*6]

555

440

319

230

242

199

Netto schuld [*7]

309

170

323

472

472

520

       

Medewerkers [*8]

      

Aantal medewerkers Jumbo

37.806

33.024

32.814

31.766

31.766

30.322

Aantal medewerkers EMTÉ

2.863

-

-

-

-

-

Aantal medewerkers C1000

-

-

-

-

-

744

Aantal medewerkers La Place

2.992

2.688

1.805

-

-

-

       

Vestigingen [*9]

      

Aantal Jumbo winkels

618

585

580

580

580

499

Aantal EMTÉ winkels

56

-

-

-

-

-

Aantal C1000 winkels

-

-

-

-

-

124

Aantal La Place restaurants

101

92

59

-

-

-

       

Verhoudingsgetallen

      

Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet

5,9%

6,2%

5,8%

5,2%

5,2%

4,6%

EBIT in % van de jaarrekeningomzet

2,9%

3,6%

3,3%

2,3%

1,6%

1,5%

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

0,82

0,48

1,03

1,72

1,71

2,06

Vanaf boekjaar 2016 wordt de jaarrekening opgesteld op basis van de IFRS (International Financial Reporting Standards) verslaggevingsregels en tot en met boekjaar 2015 op basis van de Nederlandse verslaggevingsregels (NL GAAP). Deze wijziging heeft impact op het resultaat en het vermogen. Voor het juiste vergelijk zijn in bovenstaande opstelling de vergelijkende cijfers 2015 zowel op basis van IFRS als op basis van NL GAAP gepresenteerd.

Toelichting

  1. De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief btw) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels, de eigen La Place restaurants, de aangesloten franchisenemers en via de aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels. De Jumbo omzet groeide in 2018 met € 395 miljoen tot € 7,405 miljard, oftewel een stijging van 6%. De omzet van de niet omgebouwde aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels vanaf overnamedatum bedroeg € 262 miljoen. De omzet van La Place groeide in 2018 met € 26 miljoen tot € 150 miljoen, een groei van 21%.

  2. De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo, aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels en La Place. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). In 2018 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2017 met € 597 miljoen toe, een groei van 10%.

  3. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname van EMTÉ. De toename van de genormaliseerde EBITDA in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk omzetgerelateerd. Daarnaast dragen het commerciële beleid bij Jumbo en La Place, de gerealiseerde synergievoordelen en de optimalisatie van de organisatie bij aan deze toename.

  4. De afname van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2018 ten opzichte van 2017 wordt volledig verklaard door eenmalige posten in verband met de overname van EMTÉ.

  5. De daling van het bedrijfsresultaat in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk veroorzaakt door eenmalige posten in verband met de overname en integratie van EMTÉ en hogere afschrijvingskosten. Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten in verband met EMTÉ zou het bedrijfsresultaat uitkomen op € 213 miljoen (3,4% van de jaarrekeningomzet).

  6. De solvabiliteit, berekend als eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, bedraagt ultimo 2018 22% en is daarmee gezond te noemen (2017: 20%).

  7. De netto schuld is gedurende 2018 door de overname van EMTÉ gestegen tot een niveau van € 309 miljoen vergeleken met € 170 miljoen voorgaand jaar. Dit resulteert in een stijging van de leverage ratio naar 0,82 ultimo boekjaar. De liquiditeit, als percentage van de vlottende activa ten opzichte van de kortlopende verplichtingen, bedraagt ultimo 2018 37% (2017: 38%) en is daarmee vergelijkbaar met voorgaand jaar. In combinatie met een positieve operationele kasstroom gedurende 2018 van € 400 miljoen (2017: € 376 miljoen) is dit ruim voldoende.

  8. Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo, aan Jumbo toebehorende deel van EMTÉ en La Place. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers.

  9. Het aantal Jumbo winkels is toegenomen tot 618 ultimo boekjaar, bestaande uit 277 eigen filialen en 341 franchise winkels. De toename van 33 winkels ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 35 nieuwe winkels, waaronder de ombouw van 23 EMTÉ winkels, en sluiting van 2 winkels. Het aantal La Place restaurants is gegroeid tot 101 restaurants ultimo boekjaar, bestaande uit 81 eigen restaurants en 20 franchise restaurants. De toename van 9 restaurants ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 13 nieuwe restaurants en de sluiting van 4 restaurants. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels en -restaurants opgenomen.