Corporate governance

Jumbo is een familiebedrijf dat waarde hecht aan een transparant bestuur van de onderneming. Zij neemt daarbij de belangen van alle stakeholders in overweging. Jumbo streeft ernaar een goede afweging te maken tussen de verschillende belangen. Op allerlei manieren legt Jumbo aan de diverse stakeholders verantwoording af over het bestuur. De informatieverstrekking is daarbij zoveel mogelijk afgestemd op de verschillende groepen stakeholders. Informatie wordt gedeeld op Jumborapportage.com, Nieuws.Jumbo.com, Jumbo.com en via andere externe publicaties.

Nederlandse Corporate Governance Code

Jumbo past zoveel mogelijk de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Het bedrijf laat hiermee zien dat het de breed gedragen algemene beginselen van goede corporate governance op waarde schat. De beperkte afwijkingen op de toepassing van de Code vinden hun grondslag in het feit dat Jumbo een familiebedrijf is. Kenmerkend is de betrokkenheid van de familie Van Eerd, die het bedrijf samen met de Raad van Bestuur en de directie leidt vanuit een langetermijnperspectief.

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn geheel in handen van de familie Van Eerd, en zijn gelijkelijk verdeeld over Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het zogeheten familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Raad van Commissarissen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is in 2018 gewijzigd. Karel van Eerd is President-Commissaris. De andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Harry Bruijniks (voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad) en Wilco Jiskoot (aanspreekpunt voor de Ondernemersvereniging Jumbo). Per 1 april 2018 is Piet Coelewij benoemd als lid van de Raad van Commissarissen als opvolger van Leon van den Boom, die in 2017 is overleden. De commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Ook is in de Raad van Commissarissen veel expertise aanwezig op het gebied van foodretail, consumentenmarketing, supply chain management, e-commerce, digitalisering, financiering, fusies en overnames en corporate governance. Vanwege deze sterke combinatie van kwaliteiten binnen de Raad van Commissarissen is op dit moment geen invulling gegeven aan de wettelijke verplichting (artikel 2:391 BW lid7) om het aantal zetels evenwichtig te verdelen tussen mannen en vrouwen. Bij toekomstige vacatures wordt nadrukkelijk beoogd hier verandering in aan te brengen.

Audit Committee

Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Harry Bruijniks.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Harry Bruijniks.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Ton van Veen (CFO) en Colette Cloosterman-van Eerd (CCO).

Secretaris van de vennootschap

Claire Saes is Secretaris van de vennootschap. Daarnaast is zij als Director Legal & Corporate Secretary eindverantwoordelijk voor juridische zaken binnen Jumbo.

De samenstelling en leeftijden zijn per 19 februari 2019.