Dilemma's

Dilemma: Minder plastic en minder voedselverspilling

Jumbo gaat bewust om met de wereld om haar heen. Dat komt tot uiting in een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor mens, dier en milieu. In alle aspecten van haar beleid zoekt Jumbo naar een goed evenwicht, dat steeds is ingegeven door de noodzaak om zuinig om te springen met alles van waarde, nu en in de toekomst. Zo dringt Jumbo waar mogelijk het gebruik van plastic verpakkingsmaterialen terug. Tegelijkertijd streeft het bedrijf ernaar om voedselverspilling tegen te gaan.

Uitgerekend deze twee activiteiten staan soms op gespannen voet met elkaar. Verschillende verpakkingen, juist ook van plastic, staan immers borg voor de veiligheid en kwaliteit van producten en zorgen ervoor dat deze langer houdbaar blijven. Met andere woorden: verpakkingen dragen bij aan het tegengaan van voedselverspilling. De kunst is om een verantwoord evenwicht te vinden tussen het terugdringen van plastic afval en het verminderen van voedselverspilling.

Jumbo werkt hieraan door zich bij elk product de vraag te stellen of de plastic verpakking functioneel is en dus bijdraagt aan smaak, kwaliteit of houdbaarheid. Zowel tijdens het transport als in de winkels wordt zoveel mogelijk gekozen voor duurzaam (afbreekbaar) verpakkingsmateriaal. Ook kijkt Jumbo actief naar alternatieven die het zonder plastic verpakkingen kunnen stellen. Zo is Jumbo in 2018 begonnen met het printen van etiketten op enkele groentesoorten door middel van lasertechnologie. Daardoor is plastic verpakkingsmateriaal overbodig geworden.

Dilemma: E-commerce en consumentendata

De online boodschappenmarkt neemt een hoge vlucht. Klanten raken steeds enthousiaster over het gemak van online boodschappen doen. Zij hoeven niet op de fiets of in de auto te stappen, en evenmin staan zij in de rij voor de kassa. De boodschappen worden netjes, op een vooraf afgesproken tijdstip thuisbezorgd. Een enorme besparing van tijd en moeite, en dat voor slechts een paar euro. Ook voor de retailer zijn er tal van voordelen. Van fysieke beperking zoals in een reguliere winkel is bijvoorbeeld nauwelijks sprake. Het is eenvoudiger om het aanbod en de dienstverlening nauwkeurig op de behoeftes van de individuele consument af te stemmen. In dit prille beginstadium worstelen retailers nog met het optuigen van een slim verdienmodel voor online boodschappen. Maar menigeen rekent erop dat het benutten van consumentendata zal leiden tot een verfijnder aanbod en meer gepersonaliseerde services en uiteindelijk dus tot een aantrekkelijk bedrijfseconomisch model. Ook Jumbo is van mening dat het op verantwoorde en hoogwaardige wijze gebruikmaken van consumentendata een relevante methode kan zijn om een beter verdienmodel voor online te creÎren. Op technologisch gebied is er al zeer veel mogelijk, maar maatschappelijk gezien is het nog lang geen uitgemaakte zaak hoe partijen verstandig met consumentendata kunnen omgaan. Opinies en wetgeving rondom privacy zijn flink in beweging. Jumbo investeert volop in datatransformatie, maar houdt intussen de ontwikkelingen op dit vlak scherp in de gaten. Het voldoen aan wet- en regelgeving is bij Jumbo immers een vanzelfsprekendheid.

Dilemma: Kostenbewust groeien

Jumbo heeft de ambitie om omnichannel verder te groeien. Vanzelfsprekend zijn daar extra middelen voor nodig, met name nieuwe en ondernemende medewerkers. Ook is uitbreiding van het hoofdkantoor noodzakelijk. Dat de organisatie door de groeiplannen complexer wordt, lijkt een gegeven. Zeker de impact van de zich in hoog tempo voltrekkende digitale en technologische ontwikkelingen brengt op dat vlak uitdagingen met zich mee. Maar in de optiek van Jumbo mag dit niet leiden tot inefficiÎntie of traagheid. Bovendien moeten de uitgangspunten van de Every Day Low Cost organisatie maatgevend blijven. Maar hoe?

Jumbo is ervan overtuigd dat ze een goede balans kan vinden tussen het uitvoering geven aan haar groeiambities en het in toom houden van de bedrijfskosten. Als randvoorwaarde stelt het bedrijf dat alle investeringen primair ten dienste van de klant moeten zijn. Bij elke investering die niet direct klantgebonden is, vraagt Jumbo zich af of er werkelijk sprake is van een noodzakelijkheid. De vervolgvraag luidt dan op welke plekken in de organisatie kosten kunnen worden bespaard. Op deze manier houdt Jumbo een kritische kijk op de groei  van haar overheadorganisatie.

Dilemma: Dierenwelzijn versus duurzaamheid

Jumbo kiest bewust voor een vleesaanbod dat is geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu. Dat is de leidende gedachte die Jumbo hanteert bij de verdere verduurzaming van haar vleesaanbod en het streven naar een hogere mate van dierenwelzijn. Jumbo is van mening dat het hierbij moet gaan om het maken van de juiste afwegingen die in ieders voordeel werken. Maar het supermarktbedrijf beseft ook dat in de zoektocht naar een goede balans niet alle belanghebbenden volledig tevreden zijn te stellen. Toch leiden samenwerking en consensus doorgaans tot de beste resultaten. Om die reden wil Jumbo uiteenlopende maatschappelijke organisaties betrekken bij formuleren van een gebalanceerd beleid, van dierenwelzijnsorganisaties tot ondernemersverenigingen. Dat is geen eenvoudige opgave, want de belangen zijn lang niet altijd overeenkomstig of complementair. Jumbo neemt vaak een middenpositie in, waarin ze zich rekenschap geeft van impact op het milieu, dierenwelzijn, bedrijfseconomische consequenties voor Nederlandse veehouderijen, beschikbaarheid en betaalbaarheid voor de klant, en veranderende wensen en behoeften in de samenleving. Door te kiezen voor een productaanbod van vlees dat goed is voor mens, dier en milieu, en betaalbaar blijft voor de klant, kan het voorkomen dat Jumbo niet altijd of niet in zijn geheel tegemoet kan komen aan de belangen van alle maatschappelijke organisaties.

Dilemma: Verantwoordelijkheid voor gezonde voeding

Meer dan ooit zijn consumenten in Nederland bezig met gezonde voeding. Jumbo beantwoordt die behoefte met een ruimer aanbod gezonde producten en uitvoerige informatie over lekker, gezond Èn verantwoord eten. Vanzelfsprekend vindt Jumbo het belangrijk om aan de wensen en voorkeuren van haar klanten tegemoet te komen. Bovendien vindt Jumbo het haar plicht om klanten te wijzen op betere en gezondere alternatieven.

De vraag is wel tot hoe ver deze verantwoordelijkheid reikt. Zo hecht Jumbo sterk aan haar klantbeloftes. Die beloven onder meer dat klanten bij Jumbo terecht kunnen voor het grootste assortiment en ·lle boodschappen. Daarnaast respecteert Jumbo de keuze van de klant, ook al is die niet altijd in lijn met gezonde en verantwoorde voeding. Jumbo heeft daardoor ook producten in het schap die tot maatschappelijke discussie leiden. Neem energiedrankjes: bij wet toegestaan, maar volgens menigeen geen verantwoord product. Jumbo zou ervoor kunnen kiezen deze producten niet langer te verkopen, maar ziet zich dan voor de vraag gesteld hoe om te gaan met andere, ongezonde voeding: chips, frisdrank, snoepgoed, etc. Uiteindelijk heeft de klant ook een eigen verantwoordelijkheid.

Jumbo geeft er de voorkeur aan om klanten te inspireren en te stimuleren tot het gebruik van gezondere alternatieven. Bewustwording is in de optiek van Jumbo de weg naar verstandige leefstijlaanpassingen. In vrijwel alle uitingen ñ van het Hallo Jumbo magazine en de recepten op Jumbo.com tot de informatie op de winkelvloer en tijdens lokale activiteiten ñ wijst Jumbo klanten op het belang van gevarieerde en gebalanceerde voeding op basis van de Schijf van Vijf.