Ondernemen in de samenleving

Inzicht in de ketens

Jumbo ziet er continu op toe dat de producten die zij verkoopt met aandacht voor mens, dier en milieu zijn geproduceerd. Per productgroep wordt geanalyseerd wat de risico’s zijn in de keten op thema’s zoals mensenrechten, biodiversiteit, milieu-impact en dierenwelzijn. Door de productieketens en de herkomst goed in kaart te brengen, beoordeelt Jumbo hoe zij deze risico’s kan beheersen. Hierbij werkt Jumbo waar mogelijk nauw samen met stakeholders, externe experts en erkende controle-instituten. Zo nodig stelt zij in samenwerking met partners een passende controlemethodiek op. Als producten claims of specifieke producteigenschappen opeisen, vindt controle vooraf plaats. Zo wil Jumbo garanderen dat deze producten de beloftes ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.

De arbeids- en leefomstandigheden van mensen die werkzaam zijn in de voedselketen verdienen volgens Jumbo speciale aandacht. Op verschillende manieren spant Jumbo zich in om deze te verbeteren.

Mensenrechten

Jumbo is in 2018 gestart met de ontwikkeling van een mensenrechtenbeleid. De kaders van dit beleid zijn gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de Guiding Principles for Business and Human Rights, de Women’s Empowerment Principles en Global Compact van de VN. In de praktijk vertaalt zich dat in een nadrukkelijk streven een eerlijke partner te zijn, die een realistische prijs betaalt aan leveranciers, lokale gemeenschappen ondersteunt en zorgdraagt voor goede arbeidsomstandigheden voor iedereen die in het bedrijf of in de toeleveringsketen werkt. Tegelijkertijd erkent Jumbo dat de ontwikkelingen omtrent mensenrechten een complexe aangelegenheid zijn en dat op dit terrein ook vanuit bedrijfsperspectief nog veel werk te verrichten is. Jumbo heeft hiervoor een multidisciplinair kernteam ingericht dat onder meer zorgt voor de juiste uitvoering van het beleid, de voortgang monitort en het onderwerp regelmatig op de agenda plaatst van directie en Raad van Bestuur. Ook vindt regelmatig een transparante dialoog plaats met uiteenlopende stakeholders, zoals Fairfood, Oxfam Novib en Hivos.

Arbeidsomstandigheden

Jumbo volgt de stringente richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO) en hanteert op dit terrein een strikt certificeringsbeleid. Dit betekent onder meer dat geen sprake mag zijn van gedwongen arbeid, kinderarbeid of enige andere vorm van exploitatie. Wanneer producten uit landen met een hoog risico worden afgenomen, dan dienen de desbetreffende leveranciers een objectief bewijs van een erkende instantie aan Jumbo te overleggen. Teneinde de belangrijkste risico’s voor bepaalde werknemers te identificeren en deze aan te pakken, heeft Jumbo verschillende voedselketens nauwgezet in kaart gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de ketens hazelnoten, cashewnoten en sinaasappelconcentraat. Jumbo realiseert zich dat er nog stappen in de juiste richting zijn te zetten. Daarom breidt ze het aantal ketens voor nader onderzoek verder uit en werkt ze samen met verschillende partijen bij het aanpakken van geconstateerde risico’s.

Convenant voedingsmiddelen

Jumbo neemt deel aan het in 2018 ondertekende Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant voedingsmiddelen, waarin marktspelers, de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en andere convenantpartijen samenwerken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. De problematiek is divers en verschilt vaak per locatie; inzicht in de voedselketen tot op het niveau van de grondstoffen is daardoor een complexe aangelegenheid. Jumbo erkent dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om problemen en uitdagingen aan te pakken. Samenwerking is essentieel, omdat deze vraagstukken veel verschillende partijen raken, zoals autoriteiten, lokale overheden, NGO’s, leveranciers en retailers.