Materialiteitsmatrix

Jumbo heeft in 2018 een uitgebreid stakeholdersonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van deze zogeheten materialiteitsanalyse kan Jumbo beter bepalen hoe zij haar maatschappelijke relevantie kan versterken. Hiervoor zijn onder meer de belangen en visies van de stakeholders meegenomen. De analyse is uitgevoerd bij de voor Jumbo belangrijkste stakeholdergroepen: klanten, medewerkers, filiaalmanagers, ondernemers, leveranciers, overheid, opiniemakers en maatschappelijke organisaties.

De in aanmerking komende onderwerpen zijn afkomstig uit een groot aantal richtlijnen, zoals de Sustainable Development Goals, Global Reporting Initiative, International Integrated Reporting Framework, United Nations Guiding Principles, Transparantiebenchmark en daarnaast de Jumbo meerjarenstrategie. Dit leverde een lange lijst op die na intern directieoverleg is teruggebracht tot een korter maar nog steeds divers overzicht van thema’s. Uiteindelijk is dat voorgelegd aan de stakeholdergroepen.

De materialiteitsanalyse heeft geleid tot een reeks onderwerpen die volgens de stakeholders relevant zijn voor Jumbo en waar Jumbo een maatschappelijke impact kan hebben. Ook zijn de prestaties op deze thema’s en verwachtingen van de stakeholders meegenomen in het onderzoek.

Resultaten

De volgende onderwerpen zijn door de stakeholders benoemd als hoog materiële thema’s: verminderen van voedselverspilling, verminderen van verpakkingen en afval, betaalbare gezonde producten, eerlijke keten, lokale betrokkenheid, duurzame keten, gezonde levensstijl, laagste prijs, goede arbeidsvoorwaarden en aandacht voor dierenwelzijn.

Jumbo is in 2017 begonnen met het combineren van het corporate jaarverslag en het maatschappelijk jaarverslag. Als volgende stap op weg naar geïntegreerde verslaglegging is in dit jaarverslag de materialiteitsmatrix opgenomen. In 2019 toetst Jumbo de materiële thema’s aan haar meerjarenstrategie. Inzichten uit de materialiteitsanalyse kunnen worden gebruikt om de huidige meerjarenstrategie te toetsen en eventueel te herijken, risico’s te identificeren en om de gewenste (sturings-)indicatoren vast te stellen. De mogelijkheid om te sturen op de prestaties van Jumbo binnen deze thema’s en hierover verantwoording af te leggen in een geïntegreerd verslag is een belangrijke voorwaarde voor lange-termijn waardecreatie.