Stakeholders van Jumbo

In contact met klanten

Jumbo is óm de klant heen gebouwd. Het onderhouden van nauwe contacten met de klant is essentieel om te kunnen meebewegen met veranderende wensen en behoeften. Zo blijft Jumbo op de hoogte van wat er speelt bij haar klanten. Klantcontacten vinden plaats in de winkels, via het Jumbo Service Centrum en via sociale media. Ook houdt Jumbo verschillende onderzoeken, zoals het jaarlijkse Klanttevredenheidsonderzoek. Uit het onderzoek van 2018 kwam onder meer naar voren dat de klantwaardering voor Jumbo op alle ondervraagde aspecten is gestegen.

Ondernemersorganisatie

Jumbo is de grootste franchiseformule van Nederland in de sector foodretail. De onderneming werkt intensief samen met haar zelfstandige ondernemers en voert regelmatig overleg met de Ondernemersvereniging Jumbo. Bij dit orgaan zijn alle zelfstandige Jumbo ondernemers aangesloten. Jumbo heeft via het franchise conditiestelsel financiële afspraken gemaakt met haar franchisenemers.

Medewerkers maken Jumbo

De medewerkers van Jumbo zijn cruciaal voor het op excellente wijze uitvoeren van de formule. Om die reden hecht Jumbo erg veel waarde aan hun mening. In 2018 heeft Jumbo gewerkt aan de verbeterpunten die voortkwamen uit een onderzoek naar de tevredenheid op het werk onder alle medewerkers in de winkels, de distributiecentra en op het hoofdkantoor. Deze verbeterpunten hadden betrekking op ethiek en integriteit, waardering van hulpkrachten, werkdruk, veiligheid en service vanuit het hoofdkantoor. Naast het oppakken van deze verbeterpunten ging Jumbo in 2018 verder met de projecten ‘Samen op de winkelvloer’ en ‘Samen op de DC-vloer’. Deze projecten hebben tot doel de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen en het bewustzijn te vergroten van het effect dat organisatorische beslissingen kunnen hebben op het dagelijkse werk. 

Jumbo hecht veel waarde aan een sterke en professionele vertegenwoordiging van haar medewerkers. Elk bedrijfsonderdeel van Jumbo heeft een eigen ondernemingsraad (OR), het hoofdkantoor, de filialen, Supply Chain en La Place. Naast de vier ondernemingsraden is er ook een Centrale Ondernemingsraad, de COR, met leden vanuit de verschillende OR’s.

Samenwerking met leveranciers

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategisch partnerschap voor de langere termijn. Hoewel Jumbo niet rechtstreeks zakendoet met agrarische toeleveranciers, zoals telers of veehouders, is zij zich bewust van haar rol in de keten en neemt zij ook op dit vlak haar verantwoordelijkheid.

Jumbo is in 2018 doorgegaan met het aanbieden van een zogeheten Supplier Finance kredietfaciliteit. Deze faciliteit is bedoeld om leveranciers eerder te laten beschikken over de liquiditeit die zit opgesloten in openstaande vorderingen. In 2018 heeft Jumbo ook haar deelname aan het niet-commerciële initiatief Betaalme.nu verder uitgebreid. Dit project, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voorziet in kortere betalingstermijnen voor het MKB. Beide initiatieven hebben een positief effect op het werkkapitaal van leveranciers. Doordat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op externe financiering, worden hun financiële lasten beperkt en ontstaat er ruimte voor verdere groei.

Overheid en politiek

Jumbo heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van overheid en politiek. Het streven is om deze partijen zo goed mogelijk te informeren over de bedrijfsvoering en de keuzes die daarin worden gemaakt. Zo voerde Jumbo in 2018 overleg met verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast had Jumbo regelmatig contact met de provincie Noord-Brabant en verschillende gemeentes. Meerdere Jumbo winkels in verschillende plaatsen spraken ook met lokale autoriteiten in het kader van hun Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak. Ook heeft Jumbo diverse Kamerleden op bezoek gehad in haar winkels. Tijdens deze werkbezoeken kon Jumbo haar visie delen op maatschappelijke onderwerpen zoals gezondheid, voedselverspilling en alcohol en tabak.

Maatschappelijke organisaties

Verschillende onderwerpen stonden in 2018 nadrukkelijk in de maatschappelijke schijnwerpers. Belangrijke thema’s voor Jumbo waren onder andere dierenwelzijn, duurzame keten, ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen in productieketens (eerlijke keten), voedselvertrouwen, voedselverspilling, afval, herkomst en etikettering van ingrediënten, claims, gezonde productsamenstelling en verduurzaming van verpakkingsmaterialen.

Deze thema’s hadden hun weerslag in de prioriteiten die Jumbo gaf aan de interactie met haar stakeholders. Jumbo onderhoudt regelmatig contact met organisaties zoals Wakker Dier, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, het Voedingscentrum, Milieudefensie, Missing Chapter Foundation, Oxfam Novib, Foodwatch, Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance, Solidaridad, RSPO, RTRS, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood International, Greenpeace, World Animal Protection, Natuur en Milieu, MSC, ASC, ZLTO, Eyes on Animals, Urgenda, Fair Food, Hivos, Nationaal Actieplan Groente en Fruit en de Consumentenbond. Deze contacten richten zich op het afstemmen van ambities voor de langere termijn.

Raad van Kinderen

Jumbo heeft al sinds 2011 als eerste supermarktketen een Raad van Kinderen, onder leiding van prinses Laurentien van Oranje. De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation.

Jumbo is continu bezig met de toekomst en kijkt hoe zij duurzaam kan innoveren. De samenwerking met de Raad van Kinderen is hierbij heel waardevol. Het gaat ook om hún toekomst. Jumbo heeft voor de Raad van Kinderen al drie jaar op rij een structurele samenwerking met basisschool ‘t Ven uit Veghel, waarvan groep 8 de Raad van Kinderen vormt. Elk jaar buigen zij zich over een vraagstuk. Zij presenteren hun onbevangen en creatieve ideeën aan de directie van Jumbo. Ook is de Raad van Kinderen meerdere keren per jaar aanwezig om deel te nemen aan vergaderingen en hun kijk op de wereld om hen heen te geven. 

Zo hebben ze advies uitgebracht op het gebied van medewerkers, assortiment, omgeving en winkelpanden. Een van de uitwerkingen hiervan was de introductie van de Toekomststoel. Jumbo won in 2018 de Buzz Award, een prijs voor de meest zichtbare samenwerking met de Raad van Kinderen. 

Publiek Private Samenwerkingen

Jumbo is actief in diverse samenwerkingsverbanden en Publiek Private Samenwerkingen (PPS). Onderstaand is een overzicht weergegeven.

Naam

Toelichting

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Jumbo is lid van het CBl, de branchevereniging van de supermarkten. Vanuit Jumbo is er een brede afvaardiging van Jumbo medewerkers betrokken bij verschillende onderwerpen en overleggen. Zowel op het gebied van assortiment, medewerkers, distributiecentra en winkels. Centraal hierbij stonden de onderwerpen duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid, alcohol- en tabaknaleving, opleidingen, veiligheid, energiebesparing, communicatie en arbeidsvoorwaarden.

Data2Move Community

Het Data2Move initiatief bestaat uit een onderzoeksgemeenschap die zich toelegt op het benutten van de Internet of Things en Big Data bij toepassingen voor logistiek en supply chain management. Onderzoekers en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University werken hierin samen met enkele toonaangevende bedrijven, waaronder Jumbo. De resultaten van de onderzoeken moeten zowel wetenschappelijk relevant als praktisch toepasbaar zijn. Data2Move spitst zich toe op vier projecten waarin datagebruik de rode draad vormt, namelijk logistieke oplossingen voor de zogenoemde last mile, voorraadbeheer, het doorgronden van wensen en behoeften van de consument, en samenwerkende supply netwerken.

Evofenedex

Jumbo participeert actief in de vereniging evofenedex. Zo heeft Jumbo zitting in het Algemeen Bestuur, is voorzitter van de Regioraad Zuid-Oost, lid van de Raad voor Eigen Vervoer en lid van de Raad voor Logistieke Kennis. De Raden adviseren evofenedex gevraagd en ongevraagd over logistieke vraagstukken van strategisch en tactische aard. Speerpunten zijn: bereikbaarheid, duurzaamheid, handelsfacilitatie, arbeidsmarkt (opleiding en loopbaan) en innovatie.

Green Protein Alliance (GPA)

Jumbo heeft zich in 2017 aangesloten bij de Green Protein Alliance (GPA). In dit samenwerkingsverband heeft Jumbo de handen ineengeslagen met andere aanbieders en producenten van plantaardige eiwitten. Gezamenlijk werken deze partijen aan een duurzamer voedselsysteem waarbinnen plantaardige eiwitten een voor de hand liggende keuze zijn. Deze zogenoemde eiwittransitie streeft naar een verschuiving van dierlijk naar een meer plantaardig voedselpatroon. De producten van Jumbo Veggie Chef sluiten hier – naast een brede reeks producten op basis van plantaardige zuivel en noten – naadloos op aan. In 2018 heeft Jumbo ook deelgenomen aan de Nationale Week zonder Vlees, waarin klanten werden gestimuleerd meer plantaardige voeding te eten.

Krajicek Foundation – Koningsontbijt

De Krajicek Foundation stelt kinderen in achterstandswijken in staat om dicht bij huis met elkaar te sporten en spelen. Dankzij een deskundige en intensieve begeleiding op de Playgrounds krijgen kinderen de kans zich in een veilige omgeving op een positieve manier te ontwikkelen. De Foundation organiseert ook elk jaar de Koningsspelen. Hieraan voorafgaand bood Jumbo voor de zesde keer op rij het Koningsontbijt aan. Voor het eerst heeft Jumbo’s Raad van Kinderen dit jaar meegedacht over de samenstelling van deze maaltijd. Dat resulteerde in een gezonde start van de dag, met onder meer volkorenbrood, en appeltjes, komkommer en snoeptomaatjes van Woezel & Pip. Hierdoor stemde het Koningsontbijt wederom overeen met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Jumbo bood in totaal 1,2 miljoen ontbijtjes aan.

Logistics Community Brabant (LCB)

LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie, Breda University of Applied Sciences, Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant. LCB zorgt voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Hierdoor wordt de productiviteit en kwaliteit in de sector geoptimaliseerd en groeit de Brabantse economie en het sociale welzijn in de provincie. LCB doet dit door de innovatiekracht van de logistiek in Noord-Brabant te versterken. LCB levert hiervoor kennisontwikkeling en -toepassing en helpt in de ontwikkeling van een uitstekende fysieke omgeving en plaats. Jumbo is lid van de Raad van Advies en geeft hierdoor mede input aan de richting en activiteiten van LCB.

Missing Chapter Foundation – Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. De gedachte achter dit initiatief is dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de beslissingen die van invloed zijn op hun leven, nu en in de toekomst. Door kinderen zich te laten verdiepen in de wereld om hen heen, vergaart Jumbo waardevolle input om op een andere wijze naar dilemma’s te kijken.

Stichting Natuur en Milieu – MeNU van Morgen

Jumbo wil haar klanten inspireren om lekker, gezond én duurzaam te eten en helpt ze bij het maken van deze keuze. Met de Stichting Natuur & Milieu werkt Jumbo samen aan MeNU van Morgen. Dit inspiratieproject voor de duur van drie jaar is erop gericht klanten te laten zien dat lekker, gezond en duurzaam eten niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn. De samenwerkingspartners wijzen op het gebruik van groenten, seizoensproducten, peulvruchten en noten, alsook vlees en vis als smaakmakers. Het Voedingscentrum ondersteunt het MeNU van Morgen. Met dit initiatief maakt Jumbo duurzamer en gezonder eten voor iedereen bereikbaar. Zo lanceerde Jumbo in het zomerseizoen van 2018 samen met Natuur & Milieu de campagne ‘Grillen met groenten’, bedoeld om klanten te inspireren en te helpen met het kiezen van gevarieerde voeding.

Stuurgroep Duurzaamheid en Klankbordgroep Cross Chain Control Centers (4C) – Topsector Logistiek

De logistieke sector is één van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. Vanuit een tripartite samenwerking (bedrijfsleven, wetenschap en overheid) worden actielijnen uitgezet om het topsectorbeleid verder te laden. Jumbo is lid van de stuurgroep Duurzaamheid, één van de actielijnen binnen de Topsector-aanpak. Deze actielijn richt zich op de strategie om CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast is Jumbo lid van de Klankbordgroep 4C. Deze actielijn die getrokken wordt door Topconsortium voor Kennis en Innovatie DINALOG richt zich met name op het faciliteren van bundeling van lading.

TNO en Wageningen University – consortium Personalised Nutrition and Health

Jumbo neemt actief deel aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van Personalised Nutrition and Health en de uitwerking daarvan in praktische toepassingen voor consumenten. Het project heeft als doel consumenten persoonlijk te adviseren over hun voedselkeuze. Jumbo ondersteunt dit project, omdat goede informatie over voeding en gezondheid haar klanten helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum richt zich op onderwerpen zoals voedselveiligheid, gezondheid en duurzaamheid. In 2018 heeft Jumbo extra aandacht gegeven aan de Schijf van Vijf, sinds vele decennia een bekend initiatief van het Voedingscentrum. Daarnaast is kennis van het Voedingscentrum redactioneel toegepast in het Hallo Jumbo magazine en ter vermelding van ‘groente’ op productverpakkingen. Het Voedingscentrum en Jumbo hebben ook samengewerkt aan het verminderen van verspilling door een hulpmiddel aan te bieden voor consumenten thuis, namelijk de Koelkastklem. Deze ontvingen klanten gratis bij de aankoop van twee stuks groente of fruit.

Wageningen University – PPS Houdbaarheid begrepen

Om de kwaliteit van groente en fruit in het winkelschap naar een hoger peil te brengen, heeft Jumbo een samenwerkingsproject uitgevoerd met Wageningen University & Research (WUR). De WUR kan met haar kennis en expertise nieuwe mogelijkheden aanreiken om de verskwaliteit in de keten en winkels van Jumbo te verbeteren, de efficiency te verhogen en vermijdbare derving en/of vernietiging van producten terug te dringen. Binnen deze samenwerking kijken de partners vooral naar praktische oplossingen voor de korte termijn. Op de langere termijn moet dit onder meer bijdragen aan een hogere klanttevredenheid, een verbeterd imago van de versafdeling en minder derving van producten om kwaliteitsredenen. Deze samenwerking is eind 2018 afgerond.

Wageningen University - Going bananas - Waar komt die banaan vandaan?

Jumbo hecht veel waarde aan ketentransparantie. Middels het project ‘Going bananas - Waar komt die banaan vandaan?’ richt Jumbo zich op de ontwikkeling van innovatieve technologieën die de geografische herkomst en productiewijze van bananen nauwkeuring kunnen bepalen aan de hand van de eigenschappen van het product. Bananen spelen een grote rol in de supermarkt. Dit voorbeeld kan uiteindelijk ook dienen voor de overige tropische fruitsoorten.

Raad van Kinderen overhandigt Jumbo 'Toekomststoel'

In 2018 overhandigde de Raad van Kinderen een zelf ontworpen ‘Toekomststoel’ aan de directie van Jumbo. Aan de stoel hangen zeven gewetensvragen over de toekomst die de kinderen hebben opgesteld. Jumbo wil belangrijke maatschappelijke vraagstukken niet doorschuiven naar later en gebruikt daarom deze vragen bij het nemen van belangrijke beslissingen. De Toekomststoel, gemaakt van Jumbo vlaggen en andere gerecyclede materialen uit Veghel, krijgt een prominente plek bij vergaderingen.