Resultaten

 

2018

 

2017

 
 

in € 1.000

in %

in € 1.000

in %

     

Consumentenomzet

7.816.729

 

7.133.669

 

Jaarrekeningomzet

6.331.006

100%

5.734.068

100%

     

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

376.470

5,9%

354.212

6,1%

     

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

344.878

5,4%

350.240

6,1%

Afschrijvingskosten

-163.683

-2,6%

-146.130

-2,5%

     

Bedrijfsresultaat

181.195

2,9%

204.110

3,5%

     

Financiële baten en lasten

-11.915

-0,2%

-15.352

-0,3%

     

Resultaat voor belastingen

169.280

2,7%

188.758

3,3%

     

Belastingen

-9.086

-0,1%

-32.312

-0,6%

     

Resultaat na belastingen

160.194

2,5%

156.446

2,7%

Toelichting

Consumentenomzet

Bij een sterk gegroeid aantal winkels tot 674 (618 Jumbo winkels en 56 niet omgebouwde aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels) en een toename van het aantal restaurants tot 101, nam in 2018 de consumentenomzet ten opzichte van het boekjaar 2017 toe met € 683 miljoen. De omzet van Jumbo winkels groeide met 6% tot € 7,405 miljard en Jumbo realiseerde daarmee een marktaandeel van ruim 20%. De omzetstijging komt grotendeels door de overname van EMTÉ winkels en een sterke autonome groei in de bestaande Jumbo winkels. De omzet van de niet omgebouwde aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels over 2018 bedroeg € 262 miljoen. De omzet van La Place groeide met maar liefst 21% tot € 150 miljoen, met name door de opening van nieuwe restaurants. Met deze resultaten legt Jumbo een stevig fundament voor verdere groei. 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname en integratie van EMTÉ. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen steeg in 2018 naar € 376 miljoen, een groei van ruim 6%. Deze toename is voornamelijk omzetgerelateerd. Daarnaast dragen het commerciële beleid bij Jumbo en La Place, de gerealiseerde synergievoordelen en de optimalisatie van de organisatie bij aan deze toename.

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen is inclusief de eenmalige posten in verband met de overname en integratie van EMTÉ. De afname van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2018 ten opzichte van 2017 is volledig veroorzaakt door eenmalige kosten in verband met overname EMTÉ.

Afschrijvingen

De toename van de afschrijvingen wordt verklaard door hogere investeringen in Online, de winkels en restaurants en de overname van EMTÉ.

Bedrijfsresultaat

De daling van het bedrijfsresultaat in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten en hogere eenmalige posten in verband met de overname en integratie van EMTÉ. Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten in verband met EMTÉ zou het bedrijfsresultaat uitkomen op € 213 miljoen (3,3% van de jaarrekeningomzet).  

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten daalden in 2018 met per saldo circa € 3 miljoen. Deze daling wordt voornamelijk verklaard door een daling van de rentelasten op de langlopende verplichtingen.

Resultaat voor belastingen

De daling van het resultaat voor belastingen in 2018 ten opzichte van 2017 is voornamelijk veroorzaakt door eenmalige posten in verband met de overname en integratie van EMTÉ en hogere afschrijvingskosten. Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten in verband met EMTÉ zou het resultaat voor belastingen uitkomen op € 201 miljoen (3,2% van de jaarrekeningomzet).

Belastingen

De effectieve belastingdruk bedroeg in 2018 5,4% en ligt hiermee onder het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting. De lagere effectieve belastingdruk wordt met name verklaard door toekomstige tariefswijzigingen zoals opgenomen in de Wet Bedrijfsleven 2019 en permanente verschillen.