Risico­management

Het succes van Jumbo is in sterke mate gebaseerd op het koesteren van de kernwaarden – Samen, Ondernemen, Winnen – de kwaliteit van de medewerkers en ondernemers, en de gemeenschappelijke kracht om kansen te signaleren en te benutten. Jumbo realiseert zich evenwel dat bij ondernemerschap risico’s horen. Om succesvol uitvoering te kunnen geven aan haar strategie is risicomanagement een geïntegreerd onderdeel van haar bedrijfsvoering.

Het tijdig onderkennen van en op een juiste wijze inspelen op mogelijke risico’s is belangrijk voor het realiseren van strategische doelstellingen en het voldoen aan interne en externe regelgeving. Van effectief risicomanagement kan alleen sprake zijn als er volop ruimte is voor een actieve en open dialoog waarin de risico’s worden benoemd en gewogen. De risicobereidheid is primair belegd bij de Raad van Bestuur en op directieniveau. Dit is geïntegreerd in de business middels strategie, procedures en controles en budgetten. Deze organen leggen op vaste momenten verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de onderkende risico’s en de wijze waarop deze worden beheerst.