Interne beheersing

Jumbo beschikt over verschillende instrumenten die zorgen voor een accurate en toereikende interne risicobeheersing. Jumbo ontwikkelt en actualiseert deze instrumenten voortdurend.

Controleomgeving

De controleomgeving heeft betrekking op de deskundigheid, de houding en het controlebewustzijn van de Raad van Bestuur, de directie, het management en de overige medewerkers. De Raad van Bestuur en directie stellen hoge eisen aan de administratieve organisatie en een goed functionerend stelsel van interne controlemaatregelen. Onderdeel van de controleomgeving zijn het Audit Committee en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en de directie, in overeenstemming met het vastgestelde beleid. Binnen de Raad van Commissarissen houdt het Audit Committee onder meer toezicht op de onderkende risico’s en interne beheersing binnen Jumbo. De afdeling Internal Audit voert audits uit en rapporteert de resultaten aan de Raad van Bestuur en het Audit Committee.

Internal Control en Tax Control Framework

Het Internal Control Framework en het Tax Control Framework sluiten aan bij de door Jumbo onderkende risicogebieden en bevatten de interne beheersmaatregelen die vanuit financieel, belasting- en compliance perspectief zijn onderkend. Het Tax Control Framework vormt een belangrijke basis voor de in 2017 met de Belastingdienst gesloten overeenkomst Horizontaal Toezicht. De afdeling Internal Audit ziet met de uitvoering van haar audits toe op een adequate werking van de beheersmaatregelen.

Processen, procedures en interne controlemaatregelen

Het Jumbo Procesmodel vormt het hart van de processen binnen Jumbo. Relevante processen zijn in het Procesmodel opgenomen, inclusief een beschrijving van de bijbehorende procedures, eigenaren, ICT-applicaties en interne beheersingsmaatregelen. De processen, procedures en interne beheersingsmaatregelen waarborgen onder meer dat transacties juist, volledig en tijdig worden geregistreerd. Hiermee is een betrouwbare interne en externe informatievoorziening en goede besluitvorming gewaarborgd. De proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de naleving van processen en procedures, alsmede voor het functioneren van de interne beheersingsmaatregelen. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

Planning- en controlecyclus

De planning- en controlecyclus bestaat onder meer uit business reviews waarbij de directie vanuit strategisch, operationeel, risico- en financieel perspectief relevante thema’s met de Raad van Bestuur bespreekt. Het Jaarplan en de prognoses op kwartaalbasis zijn voor de directie en het management instrumenten om te bewaken of de bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd. Afwijkingen tussen realisatie en prognoses worden per periode beoordeeld en geanalyseerd. Deze analyses vormen de basis voor eventuele maatregelen of bijsturing door het management en de directie. Gedurende het jaar wordt op basis van de ontwikkelingen in de markt en binnen de onderkende risicogebieden beoordeeld of een bijstelling van het Jaarplan noodzakelijk is en of strategische doelstellingen worden gerealiseerd.

Bedrijfsvergelijking op winkelniveau

De uitvoering van de Jumbo formule vindt plaats in de winkels. Het verkrijgen van een juist inzicht hiervan is van groot belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de prestaties in haar winkels aan te sturen. Een van de belangrijkste instrumenten is de bedrijfsvergelijking op winkelniveau. Door investeringen in het datawarehouse en een rechtstreekse koppeling met het kassasysteem in de winkels is het mogelijk op verschillende manieren de realisatie te meten en te vergelijken.

Bedrijfsvergelijking tussen DC’s

Naast de uitvoering van de Jumbo formule in de winkels is het logistieke netwerk een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering. Het logistieke netwerk bestaat uit een aantal DC’s van waaruit de winkels worden bevoorraad en een tweetal E-fulfilment Centers (EFC’s) waar de online bestellingen worden verzameld. Hoogwaardige dienstverlening en efficiënte uitvoering van de logistieke processen zijn van belang voor de realisatie van de doelstellingen. Jumbo beschikt over verschillende instrumenten om de prestaties van het logistieke netwerk aan te sturen. Een belangrijk middel is de bedrijfsvergelijking tussen DC's.