Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat Jumbo in 2019 haar belangrijkste strategische en financiële doelstellingen voor dit verslagjaar heeft gerealiseerd. Jumbo is dit jaar verder uitgegroeid tot een leidende omnichannel-speler op de Nederlandse foodmarkt. Samen met La Place zijn er weer aanzienlijke stappen gezet in de transitie van foodretail naar foodbeleving.

Jumbo heeft haar sterke groei voor een belangrijk deel te danken aan verdere uitbreiding van het winkelbestand. Naast de ombouw van de laatste 56 EMTÉ winkels naar de Jumbo formule en de overname van vier Agrimarkt winkels, zijn twee nieuwe Jumbo Foodmarkten en twee Jumbo City gemakswinkels toegevoegd aan het bestand. De entree op de Belgische markt is bijzonder succesvol verlopen. Ook La Place heeft zijn omzet weer zien stijgen, dit jaar met 10%.

De commerciële samenwerking met HEMA en de overname van een zestal winkels van Udea biedt tal van mogelijkheden voor Jumbo om verder te groeien in de Randstad.

Jumbo heeft in 2019 de sterke groei van haar online activiteiten vast weten te houden. Alhoewel dit een positieve ontwikkeling is, blijft dit kanaal vooralsnog verlieslatend. Toch zal Jumbo hierin moeten blijven investeren. De klant vandaag de dag wil ook online boodschappen kunnen doen.

Jumbo focust zich continu om in alles wat ze doet de klant op 1 te zetten. In 2019 is hier extra aandacht aan besteed met communicatiemiddelen gericht op houding en gedrag van medewerkers. Ook op andere fronten heeft Jumbo haar passie voor de klant tot uiting gebracht, zoals met Jumbo Food College powered by La Place en Jumbo Extra's. 

Jumbo heeft in 2019 de eerste, belangrijke stappen gezet op weg naar geïntegreerde rapportage. Daarmee geeft Jumbo een duidelijk signaal af dat zij duurzame bedrijfsvoering serieus neemt en dat zij met strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde verwacht te creëren voor de korte, middellange en lange termijn.

Jumbo wil daarbij voorkomen dat de snelle groei van de afgelopen jaren tot te grote complexiteit en bureaucratie leidt. Dat vraagt om slimmer organiseren, zodat het bedrijf wendbaar en slagvaardig blijft. Onder de projectnaam ‘Licence to grow’ gaat Jumbo haar organisatie op dit gebied verder optimaliseren. Voorop staat dat Jumbo een ondernemende en klantgerichte onderneming blijft, met passie voor de klant en een scherp oog voor kostenbewustzijn.

De vernieuwing van de topstructuur moet hieraan bijdragen. Hiervoor is binnen de Raad van Bestuur een nieuwe functie gecreëerd van Chief Operating Officer (COO). Cees van Vliet trad per 6 januari 2020 aan in die functie. Cees is een retailman in hart en nieren die veel ervaring meebrengt. Zijn kennis en capaciteiten zijn een ideale aanvulling op de slagkracht van de Raad van Bestuur.

Vergaderingen Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf gesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is. De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

In het verslagjaar 2019 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd in het Strategisch Meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het Jaarplan, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en differentiatie, de marketingcampagnes, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, risicobeheersings- en controlesystemen, integrated reporting, het besturingsmodel van Jumbo, en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen.

In het bijzonder was er dit verslagjaar aandacht voor de overname van EMTÉ, Agrimarkt en een zestal winkels van Udea, de commerciële samenwerking met HEMA, de opening van de eerste Jumbo winkels in België, verdere mechanisatie van het logistieke netwerk, de Jumbo organisatie, de uitgangspunten van de Jumbo formule en de strategische plannen met betrekking tot La Place. Ook is het Jaarplan 2020 goedgekeurd, inclusief de begroting voor 2020.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is gedurende het verslagjaar gewijzigd door het aftreden van de heer Bruijniks per 15 april 2019. De vacature voor een nieuwe commissaris is nog niet vervuld.

Audit Committee

In 2019 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de financiële resultaten voor Jumbo en La Place, de jaarrekening 2019, financiering en fiscaliteit, strategische projecten, compliance, supply chain management, het Jaarplan, het auditcharter, de managementletter en accountantsverslag van de externe accountant en de kwartaalrapportages Risk & Audit. Ook is er met de externe accountant gesproken waarbij de Raad van Bestuur niet aanwezig was.

Commercial Committee

In 2019 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: brandpositionering en marketingbeleid, de fanscore, formatdifferentiatie, assortimentsbeleid, penetratie, omzetontwikkeling en prijsbeleid.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge
De jaarrekening 2019 is voorzien van een accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2019 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur het resultaat over 2019 toe te voegen aan de overige reserves. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die de Raad van Bestuur en alle medewerkers in het verslagjaar hebben geleverd, alsook voor de in dit jaar bereikte resultaten.

Veghel, 18 februari 2020

Raad van Commissarissen
Jumbo Groep Holding B.V.

Karel van Eerd
Antony Burgmans
Piet Coelewij
Wilco Jiskoot