Corporate governance structuur

 

Beschrijving

Overlegstructuur

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn volledig in handen van de familie Van Eerd, en gelijkelijk verdeeld over Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Algemene aandeelhoudersvergadering 1 keer per jaar en familieberaad 4 keer per jaar.

Raad van Commissarissen

Karel van Eerd is President-Commissaris. De andere commisarissen zijn Harry Bruijniks (voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad) tot 15 april 2019, Antony Burgmans, Piet Coelewij en Wilco Jiskoot, die tevens contactpersoon is voor de Ondernemersvereniging Jumbo. Alle commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Bovendien is in de Raad van Commissarissen veel kennis aanwezig over foodretail, consumentenmarketing, supply chain management, e-commerce, digitalisering, financiering, fusies en overnames en corporate governance. Er staat één vacature open in de Raad van Commissarissen. De Raad streeft ernaar hiervoor een vrouwelijke collega te benoemen, mede om zo invulling te geven aan de wettelijke verplichting (artikel 2:391 BW lid7) te streven naar een meer evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in bestuursorganen.

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen.
Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is.
De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

Audit committee

Het Audit Commitee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter), Harry Bruijniks (tot 15 april 2019) en Piet Coelewij (a.i.).

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financiële verslaggeving, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans, Harry Bruijniks (tot 15 april 2019) en Piet Coelewij (a.i.).

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Colette Cloosterman- van Eerd (CCO) en Ton van Veen (CFO). Per 6 januari 2020 is Cees van Vliet toegetreden tot de Raad van Bestuur in de functie van Chief Operating Officer (COO).

De Raad van Bestuur komt minimaal éénmaal per week bijeen en neemt besluiten over zowel de langetermijnstrategie als de dagelijkse uitvoering daarvan.

Secretaris van de vennootschap

Claire Saes is Secretaris van de vennootschap. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor Juridische zaken.

 

De samenstelling en leeftijden zijn weergegeven per 29 december 2019.