12. Diversiteit en inclusiviteit

Bij Jumbo vinden we dat we van en voor iedereen zijn. Alle klanten en medewerkers moeten zich bij ons thuis voelen en zich kunnen herkennen in onze waarden.

Hoe we te werk gaan

We zorgen ervoor dat onze medewerkers zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de maatschappij zodat klanten herkenning ervaren. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers streven we diversiteit in leeftijd, geslacht, afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, lichamelijke gesteldheid en seksuele gerichtheid na. We zijn ervan overtuigd dat dit ook bijdraagt aan een creatieve, innovatieve en effectieve Jumbo organisatie. Per bedrijfsonderdeel bekijken we hoe we de diversiteit kunnen vergroten door het definiëren van focusdoelgroepen. Voorts stimuleren we samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Dat doen we onder meer door bewust een cultuur te creëren met werkprocessen waarbinnen medewerkers gelijke rechten en plichten hebben. In onze leiderschapsprogramma’s besteden we veel aandacht aan diversiteit en inclusiviteit; we ondersteunen leiders bij het actief bevorderen van diversiteit.

Resultaten

Vrouwen in de top

Eind 2019 bestond 39% van het seniormanagement bij Jumbo uit vrouwen. De Raad van Bestuur telt één vrouwelijk lid (33%). In de Raad van Commissarissen zitten nog geen vrouwen. Bij toekomstige vacatures willen we dit nadrukkelijk veranderen.

Inclusiviteit

In 2019 hebben we gewerkt aan een inclusiviteitsbeleid voor alle bedrijfsonderdelen. Voor de winkels, distributiecentra, het hoofdkantoor en La Place is een structurele inzet van andere doelgroepen van grote waarde. In de distributiecentra, in de winkels en op kantoor werken we met een toenemend aantal zogeheten statushouders. In de winkels en in de restaurants van La Place houden we werkplekken vrij voor participanten en wajongers. We vinden het belangrijk om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken en helpen daarom ook mensen die een steun in de rug verdienen. Onze leiders vervullen hierbij een belangrijke rol.