4. Arbeidsomstandigheden in de keten

Bij Jumbo vinden we dat elke medewerker in de toeleveringsketens een prettige en gezonde werk- en leefomgeving verdient. Met verschillende initiatieven werken we aan verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Hoe we te werk gaan

Ervaring leert dat we met certificering, leveranciersafspraken en audits een eerlijke samenwerking in de keten kunnen stimuleren en monitoren. Daarom maken we veelvuldig gebruik van deze instrumenten. Waar nodig zetten we stappen om de standaard te verhogen. Dat betekent dat we werken aan verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden vanuit ons mensenrechtenbeleid. We signaleren risico’s en pakken deze aan in verschillende ketens via de zogeheten due diligence aanpak. Dit begint met kennis van de keten. We ontwikkelen initiatieven die gericht zijn op transparantie en het verkrijgen van meer inzicht in de keten. Bovendien proberen we door internationale samenwerkingsverbanden verbetering van de lonen en arbeidsomstandigheden in de ketens na te streven.

Resultaten

Publicatie mensenrechtenbeleid

In 2019 hebben we flinke stappen gezet om te komen tot een uitvoeriger mensenrechtenbeleid. Op www.jumborapportage.com publiceren we hierover. We beschrijven hoe we stapsgewijs toewerken naar verbetering van arbeids- en leefomstandigheden in de landen waar dat nodig is. Daarnaast hebben we gewerkt aan de ‘Code verantwoord inkopen’ om te delen met onze leveranciers. Deze code vormt de basis van ons inkoopbeleid. We stimuleren hiermee onze leveranciers, en spreken ze waar nodig aan, om ruimhartig hun verantwoordelijkheid te nemen op het thema mensenrechten. 

Publicatie wereldkaart

Jumbo gelooft dat transparantie belangrijk is en we merken in toenemende mate de behoefte om te weten waar eten vandaan komt en onder welke omstandigheden dit is geproduceerd. We hebben al veel inzicht in onze voedselketens door ons leverancierssysteem, keurmerken en certificeringen. Op basis van deze informatie en met behulp van onze risicoanalyse zijn er hoog risicoproducten en -ingrediënten benoemd.  In 2019 is gewerkt aan de ontwikkeling van een wereldkaart met daarop de herkomst van deze risico-producten en ingrediënten.

Tilapiaketen inzichtelijk gemaakt met blockchain

In 2019 hebben we onze supply chain voor tilapia inzichtelijk gemaakt. Klanten van Jumbo kunnen de reis volgen die tilapia aflegt van de viskwekerij in Indonesië tot aan de winkel in Nederland. Met de QR-code op de verpakking krijgen zij inzage in de verschillende stappen van het productieproces. We maken hiervoor gebruik van geavanceerde blockchaintechnologie, die  inzichtelijk maakt hoe kwekerij, leverancier, distributeur en Jumbo zich inzetten voor verdere verduurzaming van deze kweekvis.

Inzicht in de keten sinaasappel

Voor de keten van sinaasappelsapconcentraat uit Brazilië hebben we in 2018 een impact assessment en supply chain mapping uitgevoerd  om zicht te krijgen op de omstandigheden op de sinaasappelplantages  voor ons sinaasappelconcentraat. Dit impact assessment heeft ertoe geleid dat de plantages sinds 2019 Rain Forest Alliance gecertificeerd zijn. Op deze manier dragen we bij aan verbetering van de leefomstandigheden op de sinaasappelplantages in Brazilië.

Risicoanalyse rozenketen

In 2018 hebben wij de rozenketens uitgebreid in kaart gebracht en onze telers in Kenia bezocht. Er zijn extra controles uitgevoerd op het gebied van social compliance en milieu. Naar aanleiding van de risico’s, het bezoek, gesprekken met onze leverancier en advies van maatschappelijke organiastie Hivos, hebben we in 2019 besloten een impact assessment te laten uitvoeren. Dit assessment, dat we samen met The Impact Institute en een lokale onafhankelijke partner uitvoeren, biedt ons inzicht in waar er nog verbetering mogelijk is bovenop de huidige certificering op het gebied van social compliance.

Cacao: samenwerking in de keten

We hebben in 2018 een initiële risicoscan uitgevoerd bij vijftig leveranciers van cacao. Dit betrof vooral leveranciers van chocoladeproducten, banket en broodbeleg. Onze conclusie is dat de transparantie en complexiteit van de ketens behoorlijk varieert. Bijna iedereen is bekend met de ernstige en systemische aard van de mogelijke risico’s in de cacaoketen. Daarom onderzochten we in 2019 hoe we in samenwerking met andere marktpartijen en leveranciers van cacao tot een impactvolle oplossing kunnen komen voor aanpak van specifieke issues op het gebied van kinderarbeid, ontbossing en leefbaar inkomen.

Mango uit Ivoorkust

In 2019 zijn we van start gegaan met verkrijgen van meer inzicht in onze mangoketen. Hoewel veel van onze mango’s uit Peru komen, zien we op basis van onze risicoanalyse dat de risico’s op het gebied van mensenrechten het grootst zijn in Ivoorkust. In 2020 verdiepen we ons samen met FairFood en onze leveranciers dieper in de keten in om inzage te krijgen in de risico’s en in hoeverre deze zich voordoen in onze ketens en welke acties er nodig zijn om al dan niet aanwezige risico’s te minimaliseren. 

Koffie: verder dan certificeren?

In 2019 hebben alle leveranciers van onze huismerk koffie actuele informatie aangeleverd over de herkomstlanden, volumes en ketens. Op basis van deze inventarisatie maken wij een verdiepingsslag om per herkomstland te kijken welke certificering het meest toereikend is om potentiële en aanwezige risico’s weg te nemen. Daarnaast zijn we met Fairtrade en UTZ in gesprek om eventueel stappen te zetten bovenop certificering, voor de landen waar dat nodig is.

Leefbaar loon voor arbeiders in bananenteelt

Jumbo heeft zich via het CBL aangesloten bij het IMVO convenant Voedingsmiddelensector. Samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid gaan we aan de slag om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieu inzichtelijk te maken en te minimaliseren en zo te werken aan verduurzaming van de productieketens. Binnen dit convenant werkt een aantal Nederlandse supermarktketens waaronder Jumbo aan het verbeteren van een leefbaar loon voor arbeiders in de bananenteelt. Het streven is om in 2025 het gat tussen leefbaar en gangbaar loon tot 75% te hebben verkleind in de bananenteelt. 

Supplier Finance

Jumbo is in 2019 doorgegaan met het aanbieden van een zogeheten Supplier Finance kredietfaciliteit. Deze faciliteit is bedoeld om leveranciers eerder te laten beschikken over de liquiditeit die zit opgesloten in openstaande vorderingen. Door de verdere uitbreiding van de Supplier Finance faciliteit en de start van Dynamic Discounting gedurende 2019 heeft Jumbo haar betaalgedrag verder verbeterd in het voordeel van de leveranciers. De gemiddelde betaaltermijn van crediteuren is 2019 gedaald van 32 dagen in 2018 naar 29 dagen in 2019.

 Met het Supplier Finance faciliteit hebben we in 2019 de 'Supply Chain Finance Award' in de categorie Retail & Apparel gewonnen. Een internationale erkenning voor ons totale programma aan betaaloplossingen voor leveranciers. In dit totaalprogramma bieden we verschillende oplossingen aan diverse doelgroepen, waarbij we rekening houden met eerlijke handelspraktijken.

Ondertekening Women’s Empowerment Principles

Jumbo heeft in november 2019 de Women’s Empowerment Principles van de Verenigde Naties ondertekend. Dit zijn zeven principes die bedrijven aanmoedigen om vrouwenrechten te respecteren in de samenleving in het algemeen en op de werkvloer in het bijzonder.