Op weg naar geïntegreerd rapporteren

Bij Jumbo zijn we de weg ingeslagen naar geïntegreerd rapporteren. Het startschot daartoe was een uitgebreid stakeholdersonderzoek in 2018, dat heeft geleid tot een zogeheten materialiteitsmatrix. In het hoofdstuk Over dit verslag beschrijven we de totstandkoming van deze matrix. In 2019 zijn de materiële thema’s uit deze matrix getoetst aan de bedrijfsstrategie. We hebben ook relevante risico’s geïdentificeerd en de indicatoren voor sturing vastgesteld. De mogelijkheid om te sturen op de prestaties van Jumbo binnen deze thema’s en hierover verantwoording af te leggen in een geïntegreerd verslag is een belangrijke voorwaarde voor waardecreatie op de lange termijn.

Voor de materialiteitsanalyse hebben we een selectie gemaakt van de voor ons relevante stakeholdersgroepen. Een belangrijk selectiecriterium was volledige vertegenwoordiging van de waardeketen, dus van klant tot leverancier en medewerker. Verder hebben we onder meer gekeken naar groepen met een directe relatie tot Jumbo, inclusief een afspiegeling van de indirecte stakeholders. De keuze voor de stakeholdergroepen is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van directeur Corporate Communications & Sustainability en is gevalideerd door de Raad van Bestuur.

Uiteindelijk hebben we bij Jumbo zeven stakeholdergroepen gedefinieerd, te weten:

Stakeholdergroep

Beschrijving

Jumbo klanten

Jumbo is óm de klant heen gebouwd. Het gaat hier om een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking.

Jumbo medewerkers

De medewerkers van Jumbo zijn cruciaal voor het op een excellente wijze uitvoeren van de formule. Het gaat hier om personen met een (vast of tijdelijk) dienstverband bij Jumbo (inclusief inhuur).

Jumbo filiaalmanagers

Filiaalmanagers van Jumbo zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van Jumbo filialen.

Jumbo ondernemers

Jumbo is de grootste franchiseorganisatie van Nederland. De franchisenemers van Jumbo zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de eigen Jumbo franchisewinkel(s) en aangesloten bij de Ondernemersvereniging Jumbo.

Leveranciers

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategisch partnerschap voor de langere termijn. Hoewel we bij Jumbo niet rechtstreeks zakendoen met agrarische toeleveranciers, zoals telers of veehouders, zijn we ons bewust van onze rol in de keten. In deze groep gaat het om leveranciers van Jumbo, een afvaardiging van huismerkproducenten en merkfabrikanten.

Overheid en politiek

Jumbo heeft op regelmatige basis contact met vertegenwoordigers van overheid en politiek. Het betreft hier een afvaardiging van relevante stakeholders in de politiek-bestuurlijke arena met invloed op ons beleid rondom de materiële thema’s, inclusief toezichthouders.

Opiniemakers en maatschappelijke organisaties

Jumbo heeft op regelmatige basis contact met een afvaardiging van relevante retailexperts, maatschappelijke organisaties, NGO’s, kennisinstituten, brancheorganisaties. Deze contacten richten zich op het afstemmen van ambities voor de langere termijn en vinden onder meer plaats op directieniveau.

Met de resultaten van de materialiteitsanalyse, weergegeven in onze materialiteitsmatrix, kunnen we beter bepalen hoe onze maatschappelijke relevantie te versterken is.

Onderstaande tien onderwerpen (inclusief definities) zijn door onze stakeholders benoemd als ‘hoog materiële thema’s’:
1.   Voedselverspilling: tegengaan van voedselverspilling zowel in de winkel als bij de productie, opslag en vervoer, inclusief
      consumenten bewust maken en stimuleren minder voedsel te verspillen.
2.   Verpakkingen en afval: verminderen van de milieu-impact door minder en milieuvriendelijkere verpakkingen met als doel
      minder verpakkingsafval en een lagere plastic voetafdruk.
3.   Gezonde producten: zorgen dat gezonde producten betaalbaar zijn voor het brede publiek.
4.   Arbeidsomstandigheden in de keten: werken met fabrikanten die fatsoenlijk loon en goede  arbeidsomstandigheden (met
      aandacht voor veiligheid, gezondheid, arbeidstijden, preventie van kinder- en gedwongen arbeid en discriminatie) bieden aan
      hun medewerkers (keurmerk Fairtrade, UTZ).
5.   Lokale betrokkenheid: zich een goede buur tonen en met de winkels een positieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving
      (via lokale initiatieven en sponsoring).
6.   Duurzame keten: verduurzamen van de keten door verantwoord gebruik van grondstoffen en inkopen bij leveranciers die
      respect hebben voor het milieu en voldoen aan een duurzaamheidskeurmerk van een onafhankelijke instantie (zoals
      Biologisch, Planetproof, MSC-keurmerk).
7.   Gezonde levensstijl: klanten stimuleren, inspireren en helpen om gezonder te eten, koken en leven en het voeren van een
      verantwoord beleid rond ongezonde producten.
8.   Prijs-kwaliteitverhouding: bieden van de hoogste kwaliteit voor de prijs-kwaliteitverhouding (het goedkoopst in vergelijking
      met andere supermarkten in Nederland).
9.   Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie: bieden van marktconform loon en goede secundaire
      arbeidsvoorwaarden (zoals verlofregelingen en pensioen) en tonen van grote betrokkenheid bij medewerkers, respect en
      aandacht voor elkaar en voor een veilige werkomgeving (voorkomen van ongevallen en letsel).
10. Dierenwelzijn: bijdragen aan betere dierenwelzijn in de keten door bij de inkoop van dierlijke producten rekening te houden
      met de gezondheid, leefomstandigheden en behandeling van dieren (Beter Leven keurmerk).

Door Jumbo zijn zelf de volgende twee thema's toegevoegd:
11. Energie en emissies: verminderen en vergroenen van energieverbruik in supermarkten, distributiecentra en transport.
12. Diversiteit en inclusie: waarborgen van een divers personeelsbestand dat een goede afspiegeling is van de samenleving, een
      organisatie waar iedereen zich ongeacht zijn/haar achtergrond thuisvoelt en waar niet gediscrimineerd wordt op leeftijd,
      geslacht, huidskleur, ras, overtuiging, afkomst, handicap of seksuele gerichtheid en iedereen gelijk behandeld wordt.

Materiële thema’s

De materialieitsanalyse heeft geleid tot een reeks onderwerpen die volgens stakeholders relevant zijn voor Jumbo en waar Jumbo een maatschappelijke impact kan hebben. In onderstaande tabel worden de materiële thema’s en dialoogvorm per stakeholdergroep weergegeven.

Stakeholders

Materiële thema's

Dialoog

Klanten

prijs-kwaliteitverhouding, gezonde producten, afval en verpakkingen, voedselverspilling, dierenwelzijn, productveiligheid

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, winkels, continu onderzoek via o.a. klantenpanels, Jumbo Service Centrum, sociale media

Medewerkers

Voedselverspilling, afval en verpakkingen, arbeidsvoorwaarden organisatie, prijs-kwaliteitverhouding, service

Periodiek medewerkerstevredenheidonderzoek, medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad, OR hoofdkantoor, OR filialen, OR supply chain, OR La Place), vakbonden

Filiaalmanagers

Lokale betrokkenheid, voedselverspilling, arbeidsvoorwaarden, afval en verpakkingen, duurzame keten, service

Diverse bestuurs-, werk-, en klankbordgroepen en zie medewerkers

Ondernemers

Voedselverspilling, lokale betrokkenheid, afval en verpakkingen, duurzame keten, prijs-kwaliteitverhouding, gezonde levensstijl, service

Ondernemersvereniging Jumbo, diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen

Leveranciers en toeleveranciers

Afval en verpakkingen, duurzame keten, arbeidsvoorwaarden keten, voedselverspilling, gezonde producten, gezonde levensstijl, innovatie

(Leveranciers)bezoeken, één-op-één gesprekken, jaarlijkse leveranciersdag(en)

Overheid en politiek

Arbeidsvoorwaarden keten, afval en verpakkingen, gezonde producten, voedselverspilling, duurzame keten, arbeidsvoorwaarden organisatie

Gemeenten, provincies zoals provincie Noord-Brabant, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bedrijfsbezoeken Kamerleden aan Jumbo winkels

Opiniemakers en maatschappelijke organisaties

Voedselverspilling, afval en verpakkingen, arbeidsvoorwaarden keten, duurzame keten, gezonde producten, lokale betrokkenheid

Maatschappelijke organisaties:
Overleg met stakeholders zoals: CBL, STV, MVO NL, Wakker Dier, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, het Voedingscentrum, Milieudefensie, Missing Chapter Foundation, Oxfam Novib, Foodwatch, Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance, Solidaridad, RSPO, RTRS, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood International, Greenpeace, World Animal Protection, Natuur en Milieu, HIVOS, MSC, ASC, ZLTO, Eyes on Animals, Urgenda, Fair Food, Hivos, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Consumentenbond, Unicef, JOGG

Samenwerking met scholen, zoals: HAS Hogeschool, de Haagse Hogeschool, Erasmus Universiteit Rotterdam, WUR (Wageningen University & Research)

Overig: Retailexperts, Financiers

In 2019 zijn de materiële thema’s uit deze materialiteitsmatrix getoetst aan de bedrijfsstrategie. We hebben ook risico’s geïdentificeerd en de indicatoren voor sturing vastgesteld. De mogelijkheid om te sturen op de prestaties van Jumbo binnen deze thema’s en hierover verantwoording af te leggen in een geïntegreerd verslag is een belangrijke voorwaarde voor waardecreatie op de lange termijn. In dit verslag lichten we nu al per thema toe wat onze aanpak inhoudt en welke resultaten we in 2019 hebben behaald. In het Jaarverslag 2020 zullen we nader ingaan op onze specifieke doelstellingen met betrekking tot deze thema’s.