Compliance

Compliance risico’s zijn de risico’s die voortvloeien uit het niet voldoen aan wet- en regelgeving en interne richtlijnen en procedures, en die een directe invloed kunnen hebben op Jumbo, onze reputatie en onze bedrijfsprocessen. We onderkennen hier de volgende risicogebieden:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving als onderdeel van Jumbo’s Gedragscode

  • Voldoen aan verslaggevingswetgeving

Code Geel: de Gedragscode van Jumbo

In 2017 is onder de naam Code Geel de Jumbo gedragscode opgesteld en van toepassing geworden op van alle medewerkers van Jumbo. Het bewustzijn rondom Code Geel is in 2018 uitgebreid naar de franchisenemers met wie we samenwerken, alsmede naar de uitzendbureaus. Code Geel weerspiegelt de manier waarop we als bedrijf in de maatschappij staan en helpt om de reputatie van Jumbo als organisatie en werkgever te versterken. Code Geel geeft niet alleen richtlijnen voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, maar bevat ook bepalingen omtrent integer handelen, respectvol samenwerken en de bescherming van bedrijfsmiddelen en -informatie. Van alle medewerkers op het hoofdkantoor, in de winkels en in de DC’s wordt verwacht dat zij Code Geel respecteren en naleven. De borging van Compliance in alle onderdelen van de organisatie is onderdeel van de doelstellingen die directie en management hanteren. De voortdurende activatie van Code Geel is opgenomen in het Internal Control Framework.

Geschillenregeling

Eén van de kernwaarden binnen Jumbo is respect. We streven naar een volwassen en open verhouding met en tussen medewerkers. We vinden het belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk. We doen er dan ook alles aan om problemen en geschillen in de werksfeer te voorkomen. Als zich toch problemen en geschillen voordoen dan vindt Jumbo het belangrijk dat deze snel en zorgvuldig worden behandeld. Het Bedrijfsreglement van Jumbo kent voor die situaties een geschillenregeling. De geschillenregeling omvat ook een Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. 
Als medewerkers op het werk onheus behandeld of bejegend worden, of als er anderszins sprake is van ongewenste omgangsvormen, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon. 

Jumbo Meldregeling

In het Jumbo Bedrijfsreglement staat onder het onderdeel ‘meldregeling’ beschreven hoe medewerkers dienen te handelen bij het vermoeden van een interne misstand. Medewerkers worden aangemoedigd om hiervan melding te maken bij hun leidinggevende, bij de vertrouwenspersoon of bij de director Legal. Deze meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Jumbo zal nooit maatregelen nemen of toestaan tegen iemand die te goeder trouw melding maakt van een mogelijke misstand. Elke vorm van vergelding zal worden beschouwd als een ernstige schending van Code Geel en kan leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs tot beëindiging van het dienstverband. Dit is geheel in lijn met het belang dat Jumbo hecht aan een integere bedrijfscultuur en een positief werkklimaat.

Geschillenregeling Arbeidsvoorwaarden 

De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de winkels en op het hoofdkantoor zijn vastgelegd in de VGL-cao. Bij Jumbo wordt volgens de bepalingen van deze cao gehandeld. Op het moment dat medewerkers daar twijfels of vragen over hebben, of als je het niet eens bent over andere zaken die betrekking hebben op je arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden, neemt Jumbo dit heel serieus. Jumbo vraagt medewerkers een vraag of zorg bespreekbaar te maken. Medewerkers kunnen zich dan richten tot hun leidinggevende of HR. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunnen medewerkers een officiële klacht indienen. In het Bedrijfsreglement staat dit proces verder omschreven. 

Begeleidingscommissie Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR)

Een medewerker logistiek kan zich richten tot de Begeleidingscommissie Arbeidsvoorwaarden Regeling met een verzoek om advies met betrekking tot correcte naleving van de AVR en de gevolgen voor hem als individuele medewerker. De Begeleidingscommissie bestaat uit twee leden van Jumbo, twee leden van de medezeggenschap en een onafhankelijke voorzitter. Als de Begeleidingscommissie tot een unaniem advies komt, dienen Jumbo en medewerker het advies op te volgen.

Voldoen aan verslaggevingswetgeving

Voor Jumbo is de betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving van groot belang. De sturing van de organisatie en de interne besluitvorming vinden immers plaats op basis van deze informatie. Daarnaast dient de verantwoording naar externe belanghebbenden, bijvoorbeeld in de vorm van bankenrapportages en de geconsolideerde jaarrekening, te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (waaronder IFRS en lokale verslaggevingswet- en regelgeving). Mogelijke onzekerheden en risico’s in de verslaggeving hangen voornamelijk samen met schattingen en de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van de niet uit de balans blijkende activa en passiva op balansdatum en op de baten en lasten in de verslagperiode waarover wordt gerapporteerd.