Financiële risico's

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Kredietrisico

Afnemers zijn mogelijk niet in staat om te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld op de verstrekte financieringen en zekerheden

  • Periodieke monitoring op de incasseerbaarheid van de uitstaande vorderingen bij afnemers

  • Verlangen van zekerheden als hypothecaire inschrijvingen van onroerende zaken, bankgaranties, verpanding van activa, etc. bij het verstrekken van financieringen

Renterisico

Er wordt mogelijk risico gelopen op de marktrente ontwikkelingen

  • Monitoren van renterisico

  • Afdekken van renterisico door derivaten

Liquiditeitsrisico

Er wordt mogelijk niet voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) verplichtingen

  • Periodieke monitoring of wordt voldaan aan de gecommitteerde kredietfaciliteit

Fraude en loss prevention

Mogelijke fraude en/of diefstal van geld en goederen in winkels, restaurants, EFC’s, distributiecentra en hoofdkantoor

  • Periodieke beoordeling van de geld-goederenbeweging

  • Dagelijkse analyse van kassatransacties

  • Samenwerking met instanties als Detailhandel Nederland, CBL, Retail Security Groep en aansluiting bij het FAD (Landelijkse waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel

  • Investeren in beveiligen van producten