Risicomanagement

Ons succes is in sterke mate gebaseerd op onze missie en visie, de kwaliteit van de medewerkers en ondernemers en de gemeenschappelijke kracht om kansen te signaleren en te benutten. We realiseren ons dat bij onze werkzaamheden risico’s horen. Om succesvol uitvoering te kunnen geven aan onze strategie is risicomanagement een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering.

Organisatie en risicobeheersing

Het tijdig onderkennen van en op een juiste wijze inspelen op mogelijke risico’s is belangrijk voor het realiseren van onze strategische doelstellingen. Van effectief risicomanagement kan alleen sprake zijn als er volop ruimte is voor een actieve en open dialoog met onze stakeholders, waarin de voornaamste risico’s worden benoemd en gewogen. De mate van risicobereidheid is primair een verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en Directie. De risicobeheersingsmaatregelen zijn geïntegreerd in de strategie, procedures en controles, waaronder de planning & control cyclus en de bedrijfsvergelijkingen op winkelniveau en tussen distributiecentra.   

De controleomgeving omvat het gedrag, de bedrijfscultuur en de deskundigheid van de  medewerkers ten aanzien van de (risico)beheersing, administratieve organisatie en een adequaat functionerend Internal control framework. Onze medewerkers denken na over zowel kansen als risico’s, die gepaard gaan met het realiseren van onze strategische doelstellingen en ambities. Dat is een onderdeel van ons Jumbo DNA en vormt een belangrijke maatregel om de juiste keuzes en (risico)afwegingen met elkaar te maken. De Raad van Bestuur en Directie stellen hoge eisen aan deze controleomgeving en leggen op vaste momenten verantwoording daarover af aan de Raad van Commissarissen en het Audit Committee.

De Internal Audit functie monitort het strategische risicobeheersing proces en voert onder andere werkzaamheden uit op de operationele processen en rapporteert de uitkomsten daarvan aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Audit Committee. 

Jumbo is bereid om verantwoorde ondernemersrisico’s te nemen om haar strategische doelstellingen te realiseren, waarbij de belangen van stakeholders continue centraal staan. Jumbo vermijdt echter risico’s gerelateerd aan wet - en regelgeving, veiligheid van klanten en medewerkers, bedrijfscontinuïteit, productveiligheid en kwaliteit en reputatie.

Voornaamste risicogebieden

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste strategische, operationele, financiële en wet - en regelgeving risico's. Op deze gebieden zijn voorzieningen en maatregelen getroffen, die de mogelijk nadelige effecten van deze risico’s  beperken.