Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

   
    

Bedrijfsresultaat

 

188.471

181.195

    

Aanpassingen voor:

   

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrecht

1, 2, 3

414.877

155.377

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

26

1.624

8.306

Resultaat op desinvesteringen activa

 

-9.593

-9.401

Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen

 

37.249

-

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

 

-48.826

-3.961

  

583.802

331.516

Mutaties in werkkapitaal:

   

Mutatie voorraden

 

1.212

-2.823

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

 

-27.189

-55.624

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

 

90.701

176.646

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

648.526

449.715

    

Betaalde vennootschapsbelasting

 

-46.299

-50.182

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

 

602.227

399.533

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in (im)materiële vaste activa

 

-284.541

-220.978

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

 

3.894

4.371

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa

 

-15.904

-13.851

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa

 

47.901

50.570

Verwervingen van belangen

 

-51.666

-283.832

Vervreemdingen van belangen

 

3.847

1.454

Verstrekte langlopende vorderingen

4

-30.019

-14.173

Aflossingen langlopende vorderingen

4

6.939

9.788

Ontvangen rente

 

2.090

2.837

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-317.459

-463.814

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Opnamen langlopende leningen

13

100.000

175.000

Aflossingen langlopende leningen

13

-50.000

-75.000

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

12

-248.515

-858

Betaalde rente

 

-5.109

-5.899

Uitgekeerd dividend

11

-52.500

-44.000

Participatieregeling Jumbo

 

-19.728

-23.798

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-275.852

25.445

    

Totale netto kasstroom

 

8.916

-38.836

Beginsaldo geldmiddelen

 

57.573

96.409

Eindsaldo geldmiddelen

10

66.489

57.573