Geconsolideerde balans per 29 december 2019

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

29 december 2019

30 december 2018

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

1

1.630.479

1.605.122

Materiële vaste activa

2

477.943

377.874

Gebruiksrechten leasecontracten

3

2.514.108

-

Financiële vaste activa

4

68.034

34.639

Latente belastingvorderingen

5

1.908

-

  

4.692.472

2.017.635

Vlottende activa

   

Voor verkoop aangehouden activa

6

17.939

15.747

Voorraden

7

179.243

180.455

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

8

310.618

282.055

Vennootschapsbelasting

9

6.074

-

Liquide middelen

10

66.489

57.573

  

580.363

535.830

TOTAAL ACTIVA

 

5.272.835

2.553.465

    
    

PASSIVA

Noot

29 december 2019

30 december 2018

Groepsvermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Algemene reserves

 

486.451

395.092

Onverdeeld resultaat

 

114.880

160.194

Totaal groepsvermogen

11

601.339

555.294

    

Langlopende verplichtingen

   

Leaseverplichtingen

12

2.315.131

-

Leningen en overige verplichtingen

13

402.021

346.702

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

14

20.197

19.529

Latente belastingverplichtingen

15

173.671

164.822

Voorzieningen

16

2.966

18.970

Afgeleide financiële instrumenten

17

9

160

  

2.913.995

550.183

    

Kortlopende verplichtingen

   

Leaseverplichtingen

12

254.515

-

Leningen en overige verplichtingen

13

39.299

74.539

Voorzieningen

16

4.484

23.483

Vennootschapsbelasting

9

-

7.340

Handelscrediteuren en overige schulden

18

1.459.203

1.342.626

  

1.757.501

1.447.988

Totaal verplichtingen

 

4.671.496

1.998.171

TOTAAL PASSIVA

 

5.272.835

2.553.465