Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

in € 1.000

Noot

2019

2018

Netto-omzet

20

6.874.246

6.331.006

Kostprijs omzet

21

-5.624.313

-5.193.979

    

Bruto-omzetresultaat

 

1.249.933

1.137.027

    

Overige bedrijfsopbrengsten

23

119.691

118.376

    

Verkoopkosten

24

-887.704

-830.766

Algemene beheerkosten

25

-197.848

-156.535

Som der kosten

 

-1.085.552

-987.301

    

Netto-omzetresultaat

 

284.072

268.102

    

Amortisatie immateriële vaste activa

1

-95.062

-78.601

(Terugname) bijzondere waardevermindering (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten leasecontracten

26

-539

-8.306

    

Bedrijfsresultaat

 

188.471

181.195

    

Financiële baten

27

2.551

2.284

Financiële lasten

27

-42.542

-14.199

    

Resultaat voor belastingen

 

148.480

169.280

    

Belastingen

28

-33.600

-9.086

    

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

114.880

160.194