2019

1. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2019 is als volgt:

Lees meer ›1. Immateriële vaste activa

2019

2. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa over 2019 is als volgt:

Lees meer ›2. Materiële vaste activa

2019

4. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

Lees meer ›4. Financiële vaste activa

2019

5. Latente belastingvorderingen

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gevormd over de tijdelijke verschillen die bestaan tussen de commerciële en fiscale grondslagen van waardering en resultaatbepaling en compensabele verliezen.

Lees meer ›5. Latente belastingvorderingen

2019

6. Voor verkoop aangehouden activa

De voor verkoop aangehouden activa bestaan uit:

Lees meer ›6. Voor verkoop aangehouden activa

2019

8. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

Lees meer ›8. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

2019

10. Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van Jumbo met uitzondering van € 6.696 (2018: € nihil) in verband met afgegeven bankgaranties.

Lees meer ›10. Liquide middelen

2019

11. Groepsvermogen

Het geplaatste en gestorte kapitaal ultimo boekjaar 2019 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2018: 8.008). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 1 (1 euro).

Lees meer ›11. Groepsvermogen

2019

12. Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen, waaraan de gebruiksrechten leasecontracten zijn gekoppeld, is als volgt te specificeren:

Lees meer ›12. Leaseverplichtingen

2019

13. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

Lees meer ›13. Leningen en overige verplichtingen