Vennootschappelijke balans per 29 december 2019

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

29 december 2019

30 december 2018

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

1

898.441

757.473

  

898.441

757.473

    

Vlottende activa

   

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

383.283

395.797

Vennootschapsbelasting

 

2.606

-

Overige vorderingen en overlopende activa

 

-

88

Liquide middelen

 

6.249

12.651

  

392.138

408.536

TOTAAL ACTIVA

 

1.290.579

1.166.009

    
    

PASSIVA

Noot

29 december 2019

30 december 2018

Eigen vermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Wettelijke reserve

 

147.735

109.051

Algemene reserves

 

338.716

286.041

Onverdeeld resultaat

 

114.880

160.194

Totaal eigen vermogen

2

601.339

555.294

    

Voorzieningen

3

173.676

164.788

    

Langlopende verplichtingen

4

374.406

311.622

    

Kortlopende verplichtingen

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

 

37.500

71.921

Kredietinstellingen

 

100.830

52.611

Vennootschapsbelasting

 

-

7.763

Overige schulden en overlopende passiva

 

2.828

2.010

  

141.158

134.305

Totaal verplichtingen

 

689.240

610.715

TOTAAL PASSIVA

 

1.290.579

1.166.009