Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2019

in € 1.000

2019

2018

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

118.722

131.759

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

-3.842

28.435

Nettoresultaat

114.880

160.194