2019

GRI-tabel

Jumbo heeft dit jaar de indeling van haar verslaglegging aangepast op basis van GRI standards. Zie hieronder de GRI tabel.

Lees meer ›GRI-tabel

2019

De rapportageperiode en reikwijdte

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers, overheden en andere geïnteresseerden.

Lees meer ›De rapportageperiode en reikwijdte

2019

Geïntegreerd verslag

De betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving is voor Jumbo van eminent belang. De sturing van de organisatie en de interne besluitvorming vindt immers plaats op basis van deze informatie.

Lees meer ›Geïntegreerd verslag

2019

Transparantie

De standaarden en richtlijnen in overeenstemming waarmee Jumbo rapporteert zijn de GRI Standards, intern gehanteerde verslaggevingscriteria, transparantierichtlijnen van de Transparantiebenchmark, Corporate Governance Code, EU-richtlijn bekendmaking

Lees meer ›Transparantie

2019

Materialiteit

In het hoofdstuk Materialiteit staat veel informatie beschreven over de hoog materiële thema’s voor Jumbo. De materialiteitsmatrix is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid stakeholdersonderzoek dat we in 2018 hebben uitgevoerd.

Lees meer ›Materialiteit

2019

Statutaire winstbestemming

In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking

Lees meer ›Statutaire winstbestemming

2019

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Jumbo Groep Holding B.V.

Lees meer ›Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

2019

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 31 december 2018 tot en met 29 december 2019

Ons oordeel Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 31 december 2018 tot en met 29 december 2019

2019

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

2019

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole