Vergaderingen Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een bijzondere aanleiding voor is. De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

In het verslagjaar 2020 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: de gevolgen van de coronapandemie, de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals vastgelegd in het Strategisch Meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het Jaarplan, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en differentiatie, de marketingcampagnes, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, risicobeheersings- en controlesystemen, integrated reporting, het besturingsmodel van Jumbo, en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen.

In het bijzonder was er dit verslagjaar aandacht voor de commerciële samenwerking met HEMA, de opening van nieuwe Jumbo winkels in België, duurzaamheid, verdere mechanisatie van het logistieke netwerk, de Jumbo organisatie, de uitgangspunten van de Jumbo formule en de strategische plannen met betrekking tot La Place. Ook is het Jaarplan 2021 goedgekeurd, inclusief de begroting voor 2021.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is gedurende het verslagjaar gewijzigd door het aftreden van de heer Bruijniks per 15 april 2019. Ter vervanging is per 1 mei 2020 mevrouw J.(Jacqueline) Hoogerbrugge toegetreden. De nieuwe commissaris brengt veel internationale ervaring bij B2C-ondernemingen mee, met name op het vlak van supply chain, inkoop en kwaliteitssystemen. Als werknemerscommissaris onderhoudt zij ook de relaties met de medezeggenschap.

Audit Committee

In 2020 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de financiële resultaten van Jumbo en La Place, de jaarrekening, financiering en fiscaliteit, strategische projecten, compliance, supply chain management, het Jaarplan, het auditcharter, de managementletter en het accountantsverslag van de externe accountant en de kwartaalrapportages Internal Audit. Ook is er met de externe accountant gesproken zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Commercial Committee

In 2020 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: merkpositionering en marketingbeleid, de fanscore, formatdifferentiatie, assortimentsbeleid, marktpenetratie, omzetontwikkeling en prijsbeleid.

Governance Committee

Het Governance Committee is in de tweede helft van 2020 gevormd en heeft in het verslagjaar één keer vergaderd. Hierbij zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: doelstelling en mandaat van het Governance Committee, vergaderfrequentie, bijzondere aandachtspunten in de relatie aandeelhouders, onderneming en opvolgingskwesties van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. 

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De jaarrekening 2020 is voorzien van een accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2020 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur het resultaat over 2020 toe te voegen aan de overige reserves. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die de Raad van Bestuur en alle medewerkers in het verslagjaar hebben geleverd, alsook voor de in dit jaar bereikte resultaten.

Veghel, 23 februari 2021

Raad van Commissarissen
Jumbo Groep Holding B.V.

Karel van Eerd
Antony Burgmans
Piet Coelewij
Jacqueline Hoogerbrugge
Wilco Jiskoot