Structuur corporate governance

 

 Beschrijving

Overlegstructuur

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn volledig in handen van de familie Van Eerd, en gelijkelijk verdeeld over Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Algemene aandeelhoudersvergadering 1 keer per jaar en familieberaad 4 keer per jaar.

Raad van Commissarissen

Karel van Eerd is President-Commissaris. De andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Piet Coelewij, Wilco Jiskoot (contactpersoon Ondernemersvereniging Jumbo) en Jacqueline Hoogerbrugge. Alle commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Bovendien is in de Raad van Commissarissen veel kennis aanwezig over foodretail, consumentenmarketing, supply chain management, e-commerce, digitalisering, financiering, fusies en overnames, en corporate governance

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen.
Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is.
De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

Audit Committee

Het Audit Commitee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Jacqueline Hoogerbrugge.

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financiële verslaggeving, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Piet Coelewij.

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden.

Governance Commitee

Het Governance Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Wilco Jiskoot.

Het Governance Committee kwam in het verslagjaar eenmaal in vergadering bijeen. Het Governance Committee is in de tweede helft van 2020 gevormd en ondersteunt de Raad van de Commissarissen en de Aandeelhouders bij vraagstukken op het gebied van good governance, de relatie tussen aandeelhouders en de onderneming alsmede opvolgingskwesties in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Colette Cloosterman-van Eerd (CCO) en Ton van Veen (CFO). Per 6 januari 2020 is Cees van Vliet toegetreden tot de Raad van Bestuur in de functie van Chief Operating Officer (COO).

De Raad van Bestuur komt minimaal eenmaal per week bijeen en neemt besluiten over zowel de langetermijnstrategie als de dagelijkse uitvoering daarvan.

Secretaris van de vennootschap

Claire Saes is Secretaris van de vennootschap. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor Corporate Affairs.