Compliance

Risico’s op het gebied van compliance zijn de risico’s die voortvloeien uit het niet (tijdig) voldoen aan wet- en regelgeving , interne richtlijnen en procedures die een directe invloed kunnen hebben op onze reputatie, rechtspositie en/of bedrijfsprocessen.

Code Geel: de gedragscode van Jumbo

In 2017 is de Jumbo gedragscode ‘Code Geel’ geïntroduceerd. Het bewustzijn rondom Code Geel is uitgebreid naar de franchisenemers met wie we samenwerken, alsmede naar de uitzendbureaus. Code Geel weerspiegelt de manier waarop we als bedrijf in de maatschappij staan en helpt ons om de reputatie van Jumbo als organisatie en werkgever te versterken. Code Geel geeft niet alleen richtlijnen voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, maar bevat ook bepalingen omtrent integer handelen, respectvol samenwerken en de bescherming van bedrijfsmiddelen en -informatie. Van alle medewerkers op het hoofdkantoor, in de winkels en op de distributiecentra wordt verwacht dat zij Code Geel respecteren en naleven. De borging van compliance in alle onderdelen van de organisatie is onderdeel van de doelstellingen die de Raad van Bestuur en Directie hanteren. De voortdurende activatie van Code Geel is onder meer opgenomen in het ICF.

Jumbo Speak Up regeling

In 2020 is als onderdeel van Code Geel de Speak Up regeling van kracht geworden. Speak Up is een vernieuwd meldsysteem binnen Jumbo om een (mogelijke) overtreding van Code Geel of een andere (mogelijke) misstand te kunnen melden. Een effectief meldsysteem is essentieel voor een gezonde cultuur binnen een bedrijf. Jumbo hecht grote waarde aan integriteit en transparantie. Daarbij hoort een open en veilige werkomgeving waarin iedereen zich vrij moet voelen om zorgen te uiten of misstanden te melden. Op die manier kan Jumbo problemen tijdig en op de juiste manier aanpakken. Medewerkers kunnen een melding doen – indien gewenst anoniem – via verschillende kanalen:

  • Leidinggevende of HR Business Partner

  • Speak Up aanspreekpunt binnen de afdeling Legal

  • Externe vertrouwenspersoon

  • Speak Up service (telefonisch of online)

Klachten op het vlak van arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld over beoordelingen, arbeidsvoorwaarden, toepassing van de cao of AVR of soortgelijke aangelegenheden) vallen buiten het toepassingsbereik van de Speak Up regeling. Voor dergelijke klachten geldt de Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen.

Risicomanagement & coronavirus

Vanwege de coronapandemie heeft in 2020 de crisisaanpak van Jumbo - binnen de context van risicomanagement - een cruciale rol gespeeld. Bij de eerste signalen dat het coronavirus ook daadwerkelijk impact zou hebben in Europa, heeft Jumbo een multidisciplinair crisisteam onder aansturing van de Raad van Bestuur ingezet. Dit team heeft zich in eerste instantie voornamelijk gericht op het voorkomen en mitigeren van de twee grootste risico’s: de verstoring van de logistieke stroom goederen met als gevolg de verstoring van de voedselvoorziening in Nederland en het in gevaar komen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten.

Tijdens het verloop van de crisis is de samenstelling en aanpak van het crisisteam aangepast om wendbaar en besluitvaardig te blijven. Toen er geen sprake meer was van een acute crisissituatie, is het crisisteam zich meer gaan richten op het inzetten en uitdenken van onder meer een gepast (commercieel) beleid, de positionering richting medewerkers en klanten, en maatregelen om de veiligheid te allen tijde te kunnen waarborgen. Hiertoe behoort ook de reputatie en positionering van Jumbo in een bredere maatschappelijke context. Centraal hierbij staat het uitgangspunt van Jumbo om de leukste boodschap te blijven uitdragen en goed in te spelen op de veranderende behoeften van de klant in de context van de coronacrisis.

Naast de constante focus op de toeleveringsketen en de veiligheid van medewerkers en klanten, is directe en heldere communicatie naar alle stakeholders en het creëren van verbinding de gele draad geweest in de Jumbo aanpak van deze crisis. Daarnaast is er ook continu intensief contact geweest met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en haar leden om er samen voor te zorgen dat supermarkten zo goed en snel mogelijk aan alle veiligheidsmaatregelen konden voldoen om de cruciale rol die zij hebben in de voedselvoorziening in Nederland te kunnen blijven vervullen.