4. Ondernemende organisatie

Jumbo zet in op een Every Day Low Prices (EDLP) formule. Om die te realiseren, moeten we de kosten in toom houden. Daarom werken vanuit het principe ‘Every Day Low Costs’ (EDLC). Daarin staan een excellente serviceorganisatie en klantgerichte kostenbewuste organisatie centraal.

Excellente serviceorganisatie

Op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie

Sinds 2018 zetten we bij Jumbo grote stappen op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie. Zo’n transformatie is nodig omdat we de laatste jaren hard zijn gegroeid, met een complexere organisatie als gevolg. We realiseren ons dat we snel moeten kunnen anticiperen op alle veranderingen en dat daarvoor alerte medewerkers de sleutel tot succes zijn. In 2018 zijn we op het Jumbo hoofdkantoor onder de noemer Ontwikkelen en Presteren (O&P) aan de slag gegaan met nieuwe instrumenten die beoordelen en belonen niet langer aan elkaar koppelen. Centraal hierbij staat de continue dialoog over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze aanpak hebben we vanaf 2019 stapsgewijs uitgebreid naar onze winkels en distributiecentra. Sinds 2020 werken alle winkels met O&P en hebben we ook een start gemaakt in onze distributiecentra.

Talentontwikkeling van medewerkers

Het is van groot belang dat de juiste Jumbo medewerker op de juiste plek zit. Zo kunnen we immers onze strategie succesvol realiseren. Even belangrijk is een stimulerend werkklimaat waar ruimte is voor ontwikkeling. Jumbo wil alle potentiële talenten ontwikkelen en inzetten voor de organisatie. Ook het aantrekken én behouden van talentvolle medewerkers is van onschatbare waarde. We proberen zoveel mogelijk de interne doorstroming voor het vervullen van sleutelposities te vergroten. Om aan dit streven concreet invulling te geven, werken we sinds 2018 met een zogeheten talentreview. Die benutten we om beter inzicht te krijgen in de talenten en ambities van onze medewerkers en om daarmee talentontwikkeling doelgerichter te sturen. Ook in 2020 hebben we deze methode ingezet, met verschillende interne benoemingen en verschuivingen als resultaat.

Leiderschapsontwikkeling

Het bouwen aan een effectieve, efficiënte en slagvaardige organisatie gebeurt bij Jumbo in gezamenlijkheid. Hoofdkantoor, winkels en supply chain sluiten in dit proces naadloos op elkaar aan.  Het bieden van de leukste boodschap voor de klant is de gedeelde drijfveer. Leiderschap is hierbij van doorslaggevend belang. Leidinggevenden bewaken de kern van wie we zijn en wat we doen. Tegelijkertijd stimuleren ze vernieuwing en vooruitgang. Zo worden we elke dag beter en blijven we ook in de toekomst succesvol. Om deze rol op excellente wijze te kunnen vervullen, hebben we in 2020 het ontwikkelaanbod voor onze leidinggevenden vernieuwd en uitgebreid. Nieuw zijn de zogenoemde intervisiesessies, waarin leidinggevenden uit de hele organisatie met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken hoe zij samen bepaalde professionele dilemma’s met succes kunnen overstijgen.

Goed in je vel, lekker aan het werk

Om een prettige werkomgeving te kunnen bieden, investeren we ook in de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Dit doen we onder de noemer Goed in je vel, lekker aan het werk. In 2020 hebben we bijvoorbeeld collega’s gratis fruit, gezondheidscheckups en een cursus Stoppen met roken aangeboden. We hebben extra aandacht besteed aan meer bewegen door wandelroutes en work-outs voor thuis te verstrekken en een fietsregeling te introduceren.

Klantgerichte en kostenbewuste organisatie

Bij Jumbo zijn we in 2020 blijven investeren in een klantgerichte en kostenbewuste organisatie. Om bij te dragen aan dit principe zijn onze processen en systemen verder geoptimaliseerd. Hierbij hebben we onze medewerkers nauw betrokken en intensief begeleid.

Licence to grow: klantfocus en kostenbeheersing

Naast aanhoudende investeringen op velerlei gebied, heeft Jumbo te maken met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, schaarste in transportcapaciteit en veranderingen in wet- en regelgeving. Dit heeft een opwaarts effect op de bedrijfskosten. Als reactie hierop werkt Jumbo voortdurend aan het verhogen van de efficiëntie en het in toom houden van de uitgaven, zodat het haar vaste lage prijzen voor de klant kan blijven waarmaken. Jumbo wil daarbij voorkomen dat de snelle groei van de afgelopen jaren tot te grote complexiteit en bureaucratie leidt. Dat vraagt om slimmer organiseren, zodat het bedrijf wendbaar en slagvaardig blijft. Onder de projectnaam Licence to grow is Jumbo haar organisatie op dit gebied verder gaan optimaliseren. Voorop staat dat Jumbo een ondernemende en klantgerichte onderneming blijft, met passie voor de klant en een scherp oog voor kostenbewustzijn. Dit heeft erin geresulteerd dat er voor de hoofdkantoororganisatie sinds halverwege 2020 een aangepaste organisatiestructuur van kracht is. De nieuwe organisatie telt minder fte’s en is slagvaardiger en meer wendbaar dan voorheen. In 2021 vindt een verdere optimalisering plaats met het oogmerk de organisatie volledig ten dienste te laten zijn van de klanten en Jumbo winkels.

Evenwichtige loonkosten

Het belang van goed gemotiveerde en servicegerichte medewerkers staat bij Jumbo voorop. Om die reden besteden we veel aandacht aan opleidingen en trainingen. Ook vinden we dat medewerkers een marktconforme beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden verdienen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de loonkosten beheersbaar te houden. We werken immers aan een gezonde toekomst voor Jumbo en alle medewerkers. Het veiligstellen van de concurrentiepositie en de continuïteit gaat alle betrokkenen aan.

Nieuwe winkelorganisatie

Jumbo wil het meest ondernemende en klantgerichte bedrijf zijn, waar medewerkers in hun kracht staan en met passie en vakkundigheid werken aan de leukste boodschap voor de klant. Vanuit deze wens zijn we in 2018 gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van onze huidige winkelorganisatie. We nemen daarbij vooral de ervaringen en feedback van de winkels zelf mee. Dit onderzoek heeft veel nieuwe kennis en inzichten opgeleverd waarmee we de optimale winkelorganisatie kunnen vormgeven. In 2019 hebben we de eerste bevindingen getest in een pilot. Stapsgewijs is gekeken hoe verschillende aangepaste onderdelen van de nieuwe winkelorganisatie in de praktijk werken. Periodiek hebben we met de pilotwinkels de balans opgemaakt. Daarbij hebben we steeds de ervaringen, tips en adviezen van de medewerkers zwaar laten wegen. Dit alles heeft geresulteerd in contourschetsen voor de Nieuwe Winkelorganisatie, waarin mogelijke scenario’s met taakverschuivingen, functie-aanpassingen en systeemwijzigingen zijn opgenomen. In de loop van 2021 willen we stapsgewijs gaan werken volgens deze nieuwe opzet.

Opening geautomatiseerd distributiecentrum in Nieuwegein

Na een voorbereidings-, bouw- en testfase van zo’n drie jaar, is in de zomer van 2020 het nieuwe gemechaniseerde nationale distributiecentrum (NDC) voor droge kruidenierswaren in Nieuwegein geopend. Het merendeel van de Jumbo winkels worden bevoorraad vanuit dit complex met een vloeroppervlakte van ca. 45.000 m2. Het NDC heeft het hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat voor duurzaamheid ontvangen en behoort daarmee tot de meest duurzaam ontworpen gebouwen ter wereld. Ook voor de landelijke distributie van een deel van de verse producten onderzoekt Jumbo de mogelijkheden voor een gemechaniseerd NDC in Nieuwegein.

Veiligheid

De gebeurtenissen gedurende 2020 hebben helder gemaakt dat blijvend investeren in een veilige, prettige en schone werk- en winkelomgeving een topprioriteit moet zijn. Door de jaren heen hebben we dit onder meer weten te realiseren door met het juiste materieel te werken, de voorschriften ten aanzien van hygiëne strikt na te leven en allerlei opleidingen op het gebied van veiligheid aan te bieden. Onder de noemer Zorg goed voor jezelf én voor elkaar! hebben we sinds de uitbraak van het coronavirus extra aandacht gegeven aan veiligheid en hygiëne. In alle bedrijfsonderdelen zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan: spatschermen, het gratis verstrekken van mondkapjes, veiligheidshesjes om 1,5 meter afstand te bewaren, trainingen, etc. Medewerkers van het Jumbo hoofdkantoor werken zoveel mogelijk thuis; bedrijfskritische functies die niet op afstand vervuld kunnen worden, vinden nu gespreid plaats in A- en B-teams. We hebben bovendien een groot aantal maatregelen ingevoerd waardoor klanten veilig kunnen winkelen. Veelgebruikte voorwerpen, van handscanners tot winkelwagentjes, worden extra schoongemaakt. Speciaal voor de winkelwagentjes hebben we een wasstraat geïntroduceerd. De gangpaden bij de kassa’s zijn voorzien van extra schermen en elke winkel heeft nu een gastheer- of vrouw bij de ingang om klanten te attenderen op de maatregelen. Dat gebeurt ook met behulp van verschillende andere communicatiematerialen.

We hebben veel waardering voor de extra inzet van al onze medewerkers in deze uitzonderlijke tijd. Medewerkers zijn daarom in 2020 door hun leidinggevende persoonlijk verrast met een pakket bestaande uit een Jumbo boodschappencheque, een pas met 2000 Jumbo Extra's punten, de aankondiging dat ze in de loop van 2021 structureel korting krijgen op hun boodschappen en wat lekkers.