Geconsolideerde balans per 3 januari 2021 

Lees meer ›Geconsolideerde balans per 3 januari 2021 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

Lees meer ›Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2020

Lees meer ›Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2020

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2020

Het verloop van het groepsvermogen over 2020 is als volgt (zie noot 11):

Lees meer ›Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2020

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Algemene toelichting

De activiteiten van Jumbo Groep Holding B.V. (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Lees meer ›Algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Onder de immateriële vaste activa zijn goodwill, merknamen, vestigingspunten, (zelfontwikkelde) software en overige immateriële vaste activa opgenomen.

Lees meer ›Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De netto-omzet bestaat uit de opbrengsten uit hoofde van geleverde goederen en diensten, inclusief horeca, aan consumenten en de detailhandel, onder aftrek van kortingen en exclusief de over de omzet geheven belastingen.

Lees meer ›Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht