Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

   
    

Bedrijfsresultaat

 

237.414

188.471

    

Aanpassingen voor:

   

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa en gebruiksrechten

1, 2, 3

458.224

414.877

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

26

40.634

1.624

Resultaat op desinvesteringen activa

 

-5.702

-9.593

Mutatie gebruiksrechten leasecontracten en leaseverplichtingen

 

-885

37.249

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

 

-39.972

-

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

 

-16.473

-48.826

  

673.240

583.802

Mutaties in werkkapitaal:

   

Mutatie voorraden

7

-19.325

1.212

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

 

-6.166

-27.189

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

 

81.959

90.701

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

729.708

648.526

    

Betaalde vennootschapsbelasting

 

-35.151

-46.299

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

 

694.557

602.227

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in (im)materiële vaste activa

 

-297.062

-284.541

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

2

763

3.894

Investeringen in gebruiksrechten leasecontracten

 

-2.023

-

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa

 

-267.154

-15.904

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa

 

319.881

47.901

Verwervingen van belangen

1, 2

-24.730

-51.666

Vervreemdingen van belangen

2

105

3.847

Verstrekte langlopende vorderingen

4

-18.377

-30.019

Aflossingen langlopende vorderingen

4

18.140

6.939

Ontvangen rente

 

3.317

2.090

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-267.140

-317.459

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Opnamen langlopende leningen

13

-

100.000

Aflossingen langlopende leningen

13

-62.500

-50.000

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen

12

-297.907

-248.515

Betaalde rente

 

-6.642

-5.109

Uitgekeerd dividend

11

-52.500

-52.500

Participatieregeling Jumbo

 

-

-19.728

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-419.549

-275.852

    

Totale netto kasstroom

 

7.868

8.916

Beginsaldo geldmiddelen

10

66.489

57.573

Eindsaldo geldmiddelen

10

74.357

66.489