Geconsolideerde balans per 3 januari 2021 

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

3 januari 2021

29 december 2019

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

1

1.693.292

1.630.479

Materiële vaste activa

2

489.703

477.943

Gebruiksrechten leasecontracten

3

2.567.938

2.514.108

Financiële vaste activa

4

63.188

68.034

Latente belastingvorderingen

5

3.050

1.908

  

4.817.171

4.692.472

Vlottende activa

   

Voor verkoop aangehouden activa

6

28.736

17.939

Voorraden

7

198.568

179.243

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

8

313.784

310.618

Vennootschapsbelasting

9

-

6.074

Liquide middelen

10

74.357

66.489

  

615.445

580.363

TOTAAL ACTIVA

 

5.432.616

5.272.835

    
    

PASSIVA

Noot

3 januari 2021

29 december 2019

Groepsvermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Algemene reserves

 

551.744

486.451

Onverdeeld resultaat

 

136.872

114.880

Totaal groepsvermogen

11

688.624

601.339

    

Langlopende verplichtingen

   

Leaseverplichtingen

12

2.392.198

2.315.131

Leningen en overige verplichtingen

13

352.251

402.021

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

14

21.485

20.197

Latente belastingverplichtingen

15

186.087

173.671

Voorzieningen

16

1.777

2.966

Afgeleide financiële instrumenten

17

-

9

  

2.953.798

2.913.995

    

Kortlopende verplichtingen

   

Leaseverplichtingen

12

220.316

254.515

Leningen en overige verplichtingen

13

1.928

39.299

Voorzieningen

16

6.088

4.484

Vennootschapsbelasting

9

15.546

-

Handelscrediteuren en overige schulden

18

1.546.316

1.459.203

  

1.790.194

1.757.501

Totaal verplichtingen

 

4.743.992

4.671.496

TOTAAL PASSIVA

 

5.432.616

5.272.835