Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

in € 1.000

Noot

2020

2019

Netto-omzet

20

7.736.836

6.874.246

Kostprijs omzet

21

-6.347.578

-5.624.313

    

Bruto-omzetresultaat

 

1.389.258

1.249.933

    

Overige bedrijfsopbrengsten

23

180.468

119.691

    

Verkoopkosten

24

-945.008

-887.704

Algemene beheerkosten

25

-240.951

-197.848

Som der kosten

 

-1.185.959

-1.085.552

    

Netto-omzetresultaat

 

383.767

284.072

    

Amortisatie immateriële vaste activa

1

-105.719

-95.062

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

26

-40.634

-539

    

Bedrijfsresultaat

 

237.414

188.471

    

Financiële baten

27

7.261

2.551

Financiële lasten

27

-40.996

-42.542

    

Resultaat voor belastingen

 

203.679

148.480

    

Belastingen

28

-66.807

-33.600

    

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

136.872

114.880