10. Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van Jumbo met uitzondering van € 7.111 (2019: € 6.696) in verband met afgegeven bankgaranties.