12. Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen, waaraan de gebruiksrechten leasecontracten zijn gekoppeld, zijn als volgt te specificeren:

 

2020

2019

Langlopende leaseverplichtingen

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

2.371.104

2.299.408

Vervoersmiddelen

13.806

13.136

Overige bedrijfsmiddelen

7.288

2.587

 

2.392.198

2.315.131

   

Kortlopende leaseverplichtingen

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

209.386

245.146

Vervoersmiddelen

10.295

8.785

Overige bedrijfsmiddelen

635

584

 

220.316

254.515

Totaal leaseverplichtingen

2.612.514

2.569.646

Het verloop van de leaseverplichtingen in 2020 is als volgt:

 

2020

2019

Stand begin boekjaar

2.569.646

2.595.994

   

Investeringen

443.350

95.401

Verwervingen via bedrijfscombinaties

10.501

-

Beëindigingen

-206.889

-

Herwaarderingen

62.531

95.408

Aflossingen

-297.907

-248.515

Contante waarde mutaties

31.282

31.358

 

42.868

-26.348

Stand einde boekjaar

2.612.514

2.569.646

In 2020 is een bedrag van € 297.907 (2019: € 248.515) aan aflossingen op de leaseverplichtingen verantwoord. Daarnaast is een bedrag van € 31.282 (2019: € 31.358) aan rente verantwoord in de winst- en verliesrekening, gerelateerd aan de leaseverplichtingen inzake gebruiksrechten leasecontracten op bedrijfsgebouwen en -terreinen, vervoersmiddelen en overige bedrijfsmiddelen. 

Voor specifieke toelichting op investeringen in leasecontracten en beëindigingen van leasecontracten wordt verwezen naar noot 3 onder gebruiksrechten leasecontracten bedrijfsgebouwen en -terreinen.

Jumbo hanteert de marginale interestvoet als disconteringsvoet, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte resterende looptijd van het leasecontract. In 2020 komt deze uit op een gewogen gemiddelde van 1,1% (2019: 1,1%).

De leaseverplichtingen vervallen als volgt (niet verdisconteerd):

 

2020

2019

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

252.470

284.156

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

1.057.622

958.875

Termijnen vervallend tussen na 5 jaar

1.973.327

1.509.343

 

3.283.419

2.752.374

Leaseverplichtingen met een looptijd korter dan één jaar of een onderliggend actief met een lage waarde van minder dan € 5 zijn niet opgenomen onder de leaseverplichtingen en gebruiksrechten leasecontracten. Kosten uit hoofde van deze contracten zijn verantwoord in de winst- en verliesrekening voor een bedrag van € 11.741 (2019: € 14.922) voor leasecontracten met een looptijd korter dan één jaar en voor een bedrag van € 8.004 (2019: € 7.197) voor leasecontracten met een onderliggend actief met een lage waarde. Deze kosten hebben betrekking op lease van bedrijfsgebouwen en -terreinen, transportmiddelen zoals personenauto's en vrachtwagens, intern transport zoals heftrucks, winkelautomatisering, kopieerapparatuur en overige machines en inventarissen.

Variabele leasebetalingen zijn niet gewaardeerd in de leaseverplichtingen en in de gebruiksrechten op leasecontracten. De variabele leasebetalingen zijn verantwoord in de winst- en verliesrekening in 2020 voor een bedrag van € 266 (2019: € 431). Deze hebben betrekking op leasecontracten inzake bedrijfsgebouwen waarvan een deel van de te betalen leasebedragen gerelateerd is aan de behaalde omzet door Jumbo en/of La Place op een dergelijke locatie.  

In de totale leaseverplichting van € 2.612.514 (2019: € 2.569.646) is een bedrag van € 295.273 (2019: € 213.832) opgenomen aan verplichtingen uit leaseovereenkomsten met verbonden partijen inzake huur van een aantal verkooplocaties van Jumbo en La Place, een aantal distributiecentra, het hoofdkantoor van Jumbo en zonnepanelen op bedrijfsgebouwen.

Voor nadere toelichting op de gebruiksrechten leasecontracten wordt verwezen naar noot 3.

Voor gerelateerde niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen wordt verwezen naar noot 19.