2. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa over 2020 is als volgt:

  1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen

  2. Bouwkundige voorzieningen

  3. Inventarissen

  4. Andere vaste bedrijfsmiddelen

  5. Activa in uitvoering

 

1

2

3

4

5

Totaal
2020

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

6.089

392.779

476.638

33.903

73.197

982.606

Cumulatieve afschrijvingen

-1.150

-187.035

-290.526

-25.952

-

-504.663

Boekwaarde begin boekjaar

4.939

205.744

186.112

7.951

73.197

477.943

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

1.803

73.090

72.350

4.331

7.800

159.374

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

780

244

-

-

1.024

Desinvesteringen

-

-44

-718

-1

-

-763

Vervreemdingen

-

-

-104

-1

-

-105

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-

65.084

3.918

-

-69.002

-

Overboekingen naar voor verkoop aangehouden activa

-

-13.393

-7.171

-17

-

-20.581

Afschrijvingen

-162

-37.681

-61.657

-3.470

-

-102.970

Bijzondere waardeverminderingen

-

-17.795

-7.740

-68

-

-25.603

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

950

434

-

-

1.384

 

1.641

70.991

-444

774

-61.202

11.760

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

7.892

468.403

490.996

35.153

11.995

1.014.439

Cumulatieve afschrijvingen

-1.312

-191.668

-305.328

-26.428

-

-524.736

Boekwaarde einde boekjaar

6.580

276.735

185.668

8.725

11.995

489.703

Het verloop van de materiële vaste activa over 2019 is als volgt:

 

1

2

3

4

5

Totaal 2019

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

41.287

343.462

508.209

40.998

18.089

952.045

Cumulatieve afschrijvingen

-33.921

-177.959

-333.815

-31.664

-

-577.359

Boekwaarde begin boekjaar

7.366

165.503

174.394

9.334

18.089

374.686

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

70.920

71.810

2.239

55.314

200.283

Verwervingen via bedrijfscombinaties

-

7.354

-981

801

-

7.174

Desinvesteringen

-5

-92

-3.795

-2

-

-3.894

Vervreemdingen

-294

-1.967

-91

-269

-4

-2.625

Overboekingen binnen materiële vaste activa

-1.991

-1.907

4.833

-733

-202

-

Afschrijvingen

-137

-30.037

-59.157

-3.419

-

-92.750

Bijzondere waardeverminderingen

-

-5.946

-1.941

-

-

-7.887

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

1.916

1.040

-

-

2.956

 

-2.427

40.241

11.718

-1.383

55.108

103.257

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

6.089

392.779

476.638

33.903

73.197

982.606

Cumulatieve afschrijvingen

-1.150

-187.035

-290.526

-25.952

-

-504.663

Boekwaarde einde boekjaar

4.939

205.744

186.112

7.951

73.197

477.943

Het totaalbedrag van de in de winst- en verliesrekening verantwoorde afschrijving materiële vaste activa bedraagt € 102.970 (2019: € 92.750).

De overboeking van activa in uitvoering naar bouwkundige voorzieningen in 2020 heeft met name te maken met het mechanisch distributiecentrum in Nieuwegein wat gedurende 2020 is geopend (€ 62.204).

Een deel van de activa verantwoord onder de categorie inventarissen wordt verhuurd aan franchisenemers. De boekwaarde van deze activa eind 2020 is € 8.646 (2019: € 7.392). De verhuur betreft onder andere kassa's, weegschalen, scanners, handterminals en pinapparatuur. 

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 26.