4. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

 

2020

2019

Leningen u/g

7.531

19.769

Vooruitbetaalde bijdragen

40.214

33.541

Financiële leasecontracten

10.177

12.877

Vooruitbetaalde kosten

1.618

1.847

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

128

-

Overige vorderingen

3.520

-

 

63.188

68.034

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

 

2020

2019

Bruto saldo per begin boekjaar

22.554

10.064

Nieuwe verstrekkingen

-

17.075

Ontvangen aflossingen

-14.650

-4.565

Overige mutaties

722

-20

Bruto saldo per einde boekjaar

8.626

22.554

Voorziening

-1.095

-2.785

Netto saldo per einde boekjaar

7.531

19.769

De leningen u/g betreffen leningen aan ondernemers en overige leningen. Van de huidige leningen aan ondernemers wordt in 2021 naar verwachting € 1.072 afgelost. Van de overige leningen u/g wordt in 2021 naar verwachting €­ 830 afgelost. Het merendeel van de leningen aan ondernemers is niet-rentedragend. Met betrekking tot de voorziening u/g is in 2020 een bedrag van € 95 gedoteerd, een bedrag van € 580 aangewend en een bedrag van € 1.205 vrijgevallen. 

Onder de overige mutaties zijn onder andere de contante waardemutaties opgenomen. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,6% en is gebaseerd op de risicovrije rente plus risico opslag.

Het verloop van de vooruitbetaalde bijdragen is als volgt:

 

2020

2019

Bruto saldo per begin boekjaar

34.466

28.925

Nieuwe verstrekkingen

12.356

12.944

Ontvangen aflossingen

-64

-39

Afschrijvingen

-5.093

-7.364

Overige mutaties

-1.000

-

Bruto saldo per einde boekjaar

40.665

34.466

Afwaardering

-451

-925

Netto saldo per einde boekjaar

40.214

33.541

De vooruitbetaalde bijdragen betreffen met name bijdragen aan ondernemers die gedurende de looptijd worden afgeschreven.

Het verloop van de financiële leasecontracten in 2020 is als volgt:

 

2020

2019

Boekwaarde begin boekjaar

12.877

15.088

Overboekingen van en naar gebruiksrechten leasecontracten

-1.794

-

Ontvangen aflossingen

-927

-2.335

Berekende rente

21

124

Boekwaarde einde boekjaar

10.177

12.877

Financiële leasecontracten betreffen de leasecontracten voor de uithuur van bedrijfsgebouwen en -terreinen aan derde partijen voor 75% of meer van de inhuurperiode en waarbij Jumbo de inhuurcondities een op een doorzet in de doorverhuurcondities. In 2020 is een bedrag ontvangen van derde partijen van € 906 (2019: € 2.211), bestaande uit € 927 (2019: € 2.335) aan aflossingen minus € 21 (2019: € 124) aan berekende rente over te ontvangen huren.

De financiële leasecontracten vervallen als volgt:

 

2020

2019

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

899

2.130

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

3.279

5.842

Termijnen vervallend na 5 jaar

5.999

4.905

 

10.177

12.877