5. Latente belastingvorderingen

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn gevormd over de tijdelijke verschillen die bestaan tussen de commerciële en fiscale grondslagen van waardering en resultaatbepaling en compensabele verliezen. De latente belastingvorderingen hebben een langlopend karakter. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden, per belastingjurisdictie, in de balans gesaldeerd gepresenteerd.

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

  

2019

 

Mutaties gedurende het boekjaar

 

2020

  

Vordering

Verplichting

 

Via winst- en verliesrekening

 

Vordering

Verplichting

Immateriële vaste activa

 

-

-

 

-459

 

-

-459

Materiële vaste activa

 

-

-

 

176

 

176

-

Gebruiksrechten leasecontracten

 

-

-1.727

 

-2.562

 

-

-4.289

Leaseverplichtingen

 

1.712

-

 

2.554

 

4.266

-

Overige activa en passiva

 

-

-30

 

31

 

-

1

Verliescompensatie

 

1.953

-

 

1.402

 

3.355

-

Saldering latente vorderingen en verplichtingen

 

-1.757

1.757

 

-

 

-4.747

4.747

Netto latente belastingvorderingen

 

1.908

-

 

1.142

 

3.050

-