8. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

 

2020

2019

Handelsdebiteuren

273.725

274.502

Vorderingen op nabetalingen

2.646

2.138

Voorfinanciering onroerend goed

18.321

19.198

Overlopende activa

19.091

14.780

 

313.784

310.618

In de post handelsdebiteuren is een voorziening wegens oninbaarheid opgenomen van € 2.539 (2019: € 7.531).

Ultimo 2020 zijn onder de handelsdebiteuren vorderingen op verbonden partijen opgenomen van € 294 (2019: € 2.875), hiervoor is geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen (conform 2019).

De vorderingen op nabetalingen betreffen vorderingen op ondernemers inzake nabetalingsregelingen die het komende jaar worden ontvangen. Voor de jaren daarna kan geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de ontvangsten en is uit dien hoofde geen vordering opgenomen.

De voorfinanciering betreft voorfinanciering voor onroerend goed die per jaareinde in ontwikkeling is.

De overlopende activa betreffen onder andere vooruitbetaalde kosten, vorderingen op personeel, overige vorderingen, en overlopende activa.