Vennootschappelijke balans per 3 januari 2021

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

3 januari 2021

29 december 2019

Vaste activa

   

Financiële vaste activa

1

1.143.871

898.441

  

1.143.871

898.441

    

Vlottende activa

   

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

146.376

383.283

Vennootschapsbelasting

 

-

2.606

Liquide middelen

 

8.236

6.249

  

154.612

392.138

TOTAAL ACTIVA

 

1.298.483

1.290.579

    
    

PASSIVA

Noot

3 januari 2021

29 december 2019

Eigen vermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Wettelijke reserve

 

188.063

147.735

Algemene reserves

 

363.681

338.716

Onverdeeld resultaat

 

136.872

114.880

Totaal eigen vermogen

2

688.624

601.339

    

Voorzieningen

3

191.096

173.676

    

Langlopende verplichtingen

4

348.530

374.406

    

Kortlopende verplichtingen

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

 

-

37.500

Kredietinstellingen

 

52.984

100.830

Vennootschapsbelasting

 

15.551

-

Overige schulden en overlopende passiva

 

1.698

2.828

  

70.233

141.158

Totaal verplichtingen

 

609.859

689.240

TOTAAL PASSIVA

 

1.298.483

1.290.579