Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2020

in € 1.000

2020

2019

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

155.503

118.722

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

-18.631

-3.842

Nettoresultaat

136.872

114.880