Bijlage

Naam

Toelichting

Brabantse Familiebedrijven Genootschap (BFBG)

Jumbo is lid van de Brabantse Familiebedrijven Genootschap. Hier staat ontmoeting tussen Brabantse familiebedrijven centraal om van elkaar te leren en kennis en ervaringen uit te wisselen om bij te dragen aan de kracht van de Brabantse economie.

Brainport Eindhoven

Onder de naam ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’ hebben de Nederlandse bedrijven Philips, ASML, VDL Groep, Jumbo Supermarkten en High Tech Campus Eindhoven zich met ingang van seizoen 2019/ 2020 als premium partner verbonden aan PSV. De bedrijven hebben de ambitie om samen de regio Brainport Eindhoven nóg prominenter op de kaart te zetten als wereldleider in kennis, hightech en innovatie. Als Jumbo zijn we nauw betrokken bij de regio, onder meer door in te zetten op het stimuleren van technologie, innovatie en vitaliteit.

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

We zijn lid van het CBL, de branchevereniging van de supermarkten. Een brede afvaardiging van Jumbo medewerkers is betrokken bij verschillende onderwerpen en overleggen, onder meer op het gebied van assortiment, medewerkers, distributiecentra en winkels. Centraal hierbij staan de onderwerpen duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid, naleving van regelgeving rondom alcohol en tabak, opleidingen, veiligheid, energiebesparing, communicatie en arbeidsvoorwaarden.

Data2Move Community

Het Data2Move initiatief bestaat uit een onderzoeksgemeenschap die zich toelegt op het benutten van het Internet of Things en Big Data bij toepassingen voor logistiek en supply chain management. Onderzoekers en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University werken hierin samen met enkele toonaangevende bedrijven, waaronder Jumbo. Data2Move spitst zich toe op vier projecten waarin datagebruik de rode draad vormt, namelijk logistieke oplossingen voor de zogenoemde last mile, voorraadbeheer, het doorgronden van wensen en behoeften van de consument, en samenwerkende supply netwerken.

evofenedex

We participeren actief in ondernemersvereniging evofenedex. Zo heeft Jumbo zitting in het Algemeen Bestuur, is voorzitter van de Regioraad Zuid-Oost, lid van de Raad voor Eigen Vervoer en lid van de Raad voor Logistieke Kennis. De raden adviseren evofenedex gevraagd en ongevraagd over logistieke vraagstukken van strategische en tactische aard. Speerpunten voor ons zijn bereikbaarheid, duurzaamheid, handelsfacilitatie, arbeidsmarkt (opleiding en loopbaan) en innovatie.

Krajicek Foundation – Koningsontbijt

De Krajicek Foundation stelt kinderen in achterstandswijken in staat om dicht bij huis met elkaar te sporten en spelen. Dankzij een deskundige en intensieve begeleiding op de Playgrounds krijgen kinderen de kans zich in een veilige omgeving op een positieve manier te ontwikkelen. De Foundation organiseert ook elk jaar de Koningsspelen. Hieraan voorafgaand biedt Jumbo het Koningsontbijt aan, dat is bestemd voor 1,2 miljoen basisschoolleerlingen en is samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Vanwege de corona-uitbraak kon het ontbijt in 2020 niet plaatsvinden. Bij wijze van alternatief heeft Jumbo de producten hiervoor gedoneerd aan de Voedselbanken.

Logistics Community Brabant (LCB)

LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Nederlandse Defensie Academie, Breda University of Applied Sciences, de Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant. LCB zorgt voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Hierdoor wordt de productiviteit en kwaliteit in de sector geoptimaliseerd en groeit de Brabantse economie en het sociale welzijn in de provincie. Jumbo is lid van de Raad van Advies en levert zo een bijdrage aan de koers en activiteiten van LCB.

Missing Chapter Foundation – Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. De gedachte achter dit initiatief is dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de beslissingen die van invloed zijn op hun leven, nu en in de toekomst. Met de Raad van Kinderen denken kinderen met hun onbevooroordeelde en creatieve blik structureel met ons mee over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Dit inspireert ons. De creatieve denkkracht van de kinderen gebruiken we ook daadwerkelijk in onze bedrijfsvoering.

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Jumbo is lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, waarin bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen samenwerken om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van deze organisatie waarin Jumbo de Kletspakketten heeft geïntroduceerd.

Plastic pact

In het Plastic Pact, dat is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, worden afspraken gemaakt om minder plastic te gebruiken in 2025. Onder de deelnemende partijen zijn supermarkten, plasticproducenten, milieuorganisaties, recyclers en financiële instellingen. De winst zit voor Jumbo in de samenwerking binnen de keten voor minder en betere afvalstromen.

Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research – Transparant gezond & duurzaam

De Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research zijn een onderzoeksproject gestart met vrijwel alle supermarkten in Nederland, waaronder ook Jumbo. Het onderzoek Transparant gezond & duurzaam richt zich op interventies om consumenten te ondersteunen bij het maken van gezondere en duurzame productkeuzes.

Science Assurance & Advisory Board Foodcoach

De Science Assurance & Advisory Board (SAAB) werkt met ons samen aan de ontwikkeling van de Jumbo Foodcoach. De leden van de board geven hun advies op persoonlijke titel. De SAAB bestaat uit Prof. dr. A. Jeukendrup, Prof. dr. S. Kremers en Prof. dr. L. van Loon.

Stichting Samen tegen Voedselverspilling

Onder de vlag van Samen tegen Voedselverspilling bundelen we krachten om samen te werken aan het doel om van Nederland één van de eerste landen ter wereld te maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen in 2030.

Stuurgroep Duurzaamheid en Klankbordgroep Cross Chain Control Centers (4C) – Topsector Logistiek

Deze samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid zet lijnen uit en initieert acties die bedoeld zijn om het topsectorbeleid in Nederland verder te ontwikkelen en te verduurzamen

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum richt zich op onderwerpen zoals voedselveiligheid, gezondheid en duurzaamheid. In 2020 hebben we bij Jumbo opnieuw aandacht gegeven aan de Schijf van Vijf, sinds vele decennia een bekend initiatief van het Voedingscentrum. Daarnaast is kennis van het Voedingscentrum redactioneel toegepast in het Hallo Jumbo magazine, alsmede ter ondersteuning van de Jumbo Foodcoach app en onze zogeheten categorieplannen.

Wageningen University & Research - Going bananas - Waar komt die banaan vandaan?

We hechten veel waarde aan ketentransparantie. Met het project Going bananas - Waar komt die banaan vandaan? richt Jumbo zich op de ontwikkeling van innovatieve technologieën die de geografische herkomst en productiewijze van bananen nauwkeuring kunnen bepalen aan de hand van de eigenschappen van het product. Dit project kan uiteindelijk ook dienen als voorbeeld voor de overige tropische fruitsoorten.

GRI-tabel

Jumbo heeft dit jaar de indeling van haar verslaglegging aangepast op basis van GRI standards. Zie hieronder de GRI tabel.

GRI
Standard #

Disclosure

Hoofdstuk / toelichting

Omissie jaarverslag 2020

General disclosures

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Profiel

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is
en namen van landen met ofwel grootschalige
activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen

Profiel

 

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Profiel

 

102-6

Afzetmarkten (georgrafische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden)

Profiel

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Kerngegevens

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar type contract (vast of tijdelijk, full-time en part-time).

102-9

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Duurzame Boodschap

 

102-10

Significante veranderingen tijdens de
verslagperiode wat betreft omvang, structuur,
eigendom of leveringsketen van de organisatie

Voorwoord; Omgeving

 

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Duurzame boodschap; Risicomanagement

 

102-12

Extern ontwikkelde economische,
milieugerelateerde en sociale handvesten,
principes of andere initiatieven die door de
organisatie worden onderschreven

Over dit verslag

 

102-13

Belangrijkste lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

Duurzame boodschap; Stakeholders; Over dit verslag

 

102-14

De verklaring van de hoogste beslissingbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie en haar strategie voor de aanpak van duurzaamheid

Voorwoord

 

Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie
gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Missie, visie en strategie; Risicomanagement

 

Corporate governance

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

 

Stakeholder betrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Stakeholders

 

102-41

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Duurzame Boodschap

We gaan onderzoeken welke nadere uitsplitsing volgend jaar relevant is en opgenomen kan worden in ons jaarverslag.

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van
belanghebbenden die moeten worden betrokken.

Stakeholders

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Stakeholders

 

102-44

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke groep belanghebbenden dit naar voren is gebracht.

Stakeholders; Duurzame Boodschap

 

Rapportage

102-45

a. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.b. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.

a. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (algemene toelichting)
b. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (algemene toelichting)

 

102-46

a. Proces voor het bepalen van de inhoud en
specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

a. Over dit verslag; Stakeholders; Duurzame boodschap
b. Over dit verslag; Stakeholders; Duurzame boodschap

 

102-47

Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Stakeholders; Duurzame Boodschap

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

Over dit verslag

 

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

Over dit verslag

 

102-50

De verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Over dit verslag

 

102-51

De datum van het meest recente vorige verslag

18-feb-20

 

102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

 

102-53

De gekozen 'in overeenstemming met'- optie

Over dit verslag

 

102-54

Het gekozen applicatieniveau

Standards 'Core'

 

102-55

GRI Content Index

Over dit verslag

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Over dit verslag

 

Specific standard disclosures

Voedselverspilling

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

ton weggegooid voedsel per mln euro omzet

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

# winkels en DC's samenwerking Voedselbank

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

# winkels met samen minder verspillen schap

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

# producten gedoneerd aan voedselbank

Duurzame Boodschap

 

Verpakkingen en afval

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

Kg verpakkingsmateriaal producten per € omzet

Duurzame Boodschap

In 2021 wordt de 0-meting afgerond

Eigen indicator

Hoeveelheid afval (ton / M2 VVO) uitgesplitst naar soort

Duurzame Boodschap

In 2021 wordt een doelstelling bepaald. Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar soorten afvalstromen.

Gezonde producten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% gezonde producten in huismerkassortiment

Duurzame Boodschap

 

Arbeidsomstandigheden in de keten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

Producten afkomstig van leveranciers met sociaal keurmerk/certificering

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar productgroepen.

Eigen indicator

% koffie met keurmerk in huismerkassortiment

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% thee met keurmerk in huismerkassortiment

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% chocolade met keurmerk in huismerkassortiment

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% hazelnoten met keurmerk in huismerkassortiment

Duurzame Boodschap

 

Lokale betrokkenheid

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

Score op klanttevredenheid

Duurzame Boodschap

In 2021 wordt een doelstelling bepaald

Duurzame keten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% producten met duurzaam keurmerk in huismerkassortiment

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar productgroepen.

Eigen indicator

% vis met keurmerk in huismerkassortiment 

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% AGF met keurmerk in huismerkassortiment 

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% duurzame palmolie in huismerkassortiment 

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% duurzame soja

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

# biologische producten

Duurzame Boodschap

 

Gezonde levensstijl

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

# downloads Jumbo Foodcoach app

Duurzame Boodschap

 

Prijs-kwaliteitverhouding:

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Versterken van de Jumbo formule

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Versterken van de Jumbo formule

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Versterken van de Jumbo formule

 

Eigen indicator

Prijsperceptie

Versterken van de Jumbo formule

 

Diversiteit en inclusie

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% leeftijdsopbouw

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt.

Eigen indicator

% man-vrouwverhouding

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt.

Eigen indicator

% fulltime/parttime

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt.

Eigen indicator

% vrouwen in leidinggevende posities

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

ENPS

Duurzame Boodschap

 

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie:

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Ondernemende organisatie

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Ondernemende organisatie

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Ondernemende organisatie

 

Eigen indicator

Uitslag ENPS

Ondernemende organisatie

 

Eigen indicator

Aantal afgeronde trainingen

Ondernemende organisatie

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt.

Eigen indicator

Aantal afgeronde E-learnings

Ondernemende organisatie;

 

Eigen indicator

Aantal afgeronde opleidingen

Ondernemende organisatie

 

Dierenwelzijn

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% producten met dierenwelzijnskeurmerk

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar productgroepen.

Eigen indicator

% kip met keurmerk

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% varken met keurmerk

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% eieren met keurmerk

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% kalkoen met keurmerk

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

% drinkzuivel met keurmerk in huismerkassortiment 

Duurzame Boodschap

 

Energie en emissies

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Duurzame Boodschap

 

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

CO2-footprint

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar de bijdrage aan CO2-uitstoot.

Eigen indicator

Elektriciteitsverbruik (kWh / M2 VVO)

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsonderdelen.

Eigen indicator

Gasverbruik (M3 / M2 VVO)

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsonderdelen.

Eigen indicator

Totaal energieverbruik (MJ / M2 VVO)

Duurzame Boodschap

Op www.jumborapportage.com wordt een nadere uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsonderdelen.

Eigen indicator

Energie efficiency index

Duurzame Boodschap

 

Eigen indicator

CO2-emissies per rolcontainer (kg
CO2-eq / rolcontainer)

Duurzame Boodschap