Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021

Ons oordeel
Naar ons oordeel:

  • geeft de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de groep op 3 januari 2021 en van het resultaat en de kasstromen voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);

  • geeft de vennootschappelijke jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 3 januari 2021 en van het resultaat voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021 van Jumbo Groep Holding B.V. te Veghel (‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van Jumbo Groep Holding B.V. samen met haar dochtermaatschappijen (‘de groep’) en de vennootschappelijke jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

  • de geconsolideerde balans per 3 januari 2021;

  • de volgende overzichten voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerd verloop groepsvermogen; en

  • de toelichting met de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:

  • de vennootschappelijke balans per 3 januari 2021;

  • de vennootschappelijke winst- en verliesrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021;

  • de toelichting met de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen; en

  • de overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening is EU-IFRS en de relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW en het stelsel dat is gebruikt voor het opmaken van de vennootschappelijke jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Jumbo Groep Holding B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).