Belangrijkste risicogebieden

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s, alsmede de risico’s op het gebied van wet- en regelgeving. Op alle terreinen zijn voorzieningen en maatregelen getroffen, die de mogelijk nadelige effecten van deze risico’s beperken.

Strategische risico’s

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Reputatie

Mogelijke incidenten of wijzigingen in de publieke opinie kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie of marktpositie

 • Cultuur en gedrag: Jumbo DNA

 • De Code Geel Gedragscode van Jumbo /uniforme interne richtlijnen

 • Score reputatieonderzoek

MVO

Jumbo voldoet niet aan de veranderende wensen van stakeholders op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Klimaatverandering is een urgent thema

 • score Jumbo Imago Monitor (JIM)

 • Impact dashboard per kwartaal

 • Leveranciers-en productmanagement, MVO-voorwaarden Jumbo Huismerk, due diligence proces

 • Communicatieplan gezondheid en duurzaamheid

Digitalisering en technologie

Bedrijfsmodellen en processen worden mogelijk ingehaald door geavanceerde technologische ontwikkelingen

 • Versnellen van en investeren in digitale strategie en technologie

 • Focus op verbeterde digitale klantervaring

Innovatie en veranderende klantbehoeften

Het tempo van innovaties ligt hoog en leidt mogelijk tot een beperkt vermogen om te vernieuwen en/of tijdig te reageren op veranderende behoeften van de klant

 • Identificeren van klantbehoeften en trends

 • Focus op en investering in innovatie en trends, vooral op het gebied van assortiment, technologie, service en E-commerce (o.a. flitsbezorgingen)

Concurrentie

De (online) concurrentie uit binnen- en buitenland en andere sectoren neemt toe en heeft mogelijk impact op omzet, prijzen en marktaandeel

 • Identificeren van marktkansen en ontwikkelingen

 • NPS-score is onderdeel van de doelstellingen en wordt periodiek besproken in de vergaderingen van Raad van Bestuur en Directie

 • Investeren in diverse onderscheidende (online) formats

Operationele risico’s

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Verstoring toeleveringsketen

De kans op (natuur)rampen, pandemieën en door de mens veroorzaakte risico’s blijft bestaan en kan tot een nadelig effect op de continuïteit van bedrijfsprocessen leiden

 • Beperken van impact van onvoorziene verstoringen

 • Continuïteitsplan distributiecentra

Krapte op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid

Dit leidt mogelijk tot voelbare tekorten in met name distributie en transport

 • Focus en aandacht voor werkomgeving, leeftijdsopbouw van de medewerkers en arbeidsvoorwaarden

 • Investeren in geautomatiseerde distributie 

Productveiligheid en kwaliteit

Het niet kunnen waarborgen van de productveiligheid of een wijziging in de kwaliteitsperceptie kan ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie en marktpositie

 • Uitvoeren van externe toetsing door IFS (International Food Standard) in winkels en distributiecentra

 • Kwaliteitsvoorwaarden en controles/audits

 • Training en opleiding

 • Monitoring op KPI's in het recall process

 • Leveranciersmanagement Jumbo Huismerk door smaak- en kwaliteitstesten en rootcauseanalyse bij consumentenrecalls

Veiligheid klanten en medewerkers

Door onveilige winkels blijven klanten weg en zijn (potentiële) medewerkers niet meer bereid om voor Jumbo te werken

 • Investeren in preventie (zichtbare en onzichtbare beveiliging)

 • Inzetten op detectieve maatregelen in winkels, distributiecentra, EFC's, hubs, restaurants en hoofdkantoor

 • Meetbaar maken van veiligheidsbeleving van klanten en medewerkers

 • Samenwerking met instanties zoals Detailhandel Nederland, CBL, Retail Security Groep en aansluiting bij het FAD (Landelijke waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel)

Informatiebeveiliging

Informatiestromen zijn mogelijk onvoldoende beveiligd waardoor verlies van data kan optreden met schade voor onze klanten en andere betrokkenen en daarmee de reputatie van Jumbo. Daarnaast willen we de continuïteit borgen van onze bedrijfsprocessen

 • Investeren in preventieve en detectieve maatregelen (techniek, processen en bewustwording) passend bij het toegenomen dreigingsniveau van cybercriminaliteit

 • Focus en aandacht op (mogelijke) hacks, datalekken en kritische veiligheidsincidenten

 • Opleiden en trainen van medewerkers met betrekking tot onder andere bewustwording ten aanzien van phishing en cybercrisismanagement

Financiële risico’s

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Kredietrisico

Afnemers zijn mogelijk niet in staat te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld op de verstrekte financieringen en zekerheden

 • Periodieke monitoring op de incasseerbaarheid van de uitstaande vorderingen bij afnemers

 • Verlangen van zekerheden als hypothecaire inschrijvingen op onroerende zaken, bankgaranties, verpanding van activa, etc. bij het verstrekken van financieringen

Renterisico

Er wordt mogelijk risico gelopen op de marktrente-ontwikkelingen

 • Monitoren van renterisico

 • Afdekken van renterisico door derivaten

Liquiditeitsrisico

Er wordt mogelijk niet voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) verplichtingen

 • Periodieke monitoring of wordt voldaan aan de gecommitteerde kredietfaciliteiten

 • Voor meer informatie over de beheersing van ons bedrijfskapitaal zie noot 25 van de jaarrekening

Fraude en loss prevention

Mogelijke fraude en/of diefstal van geld en goederen in winkels, restaurants, EFC’s, hubs, distributiecentra en hoofdkantoor

 • Periodieke beoordeling van de geld-goederenbeweging

 • Dagelijkse analyse van kassatransacties

 • Samenwerking met instanties als Detailhandel Nederland, CBL, Retail Security Groep en aansluiting bij het FAD

 • Investeren in beveiligen van producten

 • Beheersmaatregelen in het ICF ter preventie en detectie van fraude zoals het vierogenprincipe, de procuratiematrix en de ingerichte functiescheidingen

Risico’s op het gebied van wet- en regelgeving en compliance

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Voldoen aan veranderende en toenemende wet- en regelgeving

Het niet of niet tijdig voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot een negatieve (materiële en financiële) impact op de rechtspositie en reputatie van Jumbo

 • De Code Geel Gedragscode van Jumbo /uniforme interne richtlijnen

 • Monitoren en trainen op het gebied van wet- en regelgeving

Voldoen aan wetgeving omtrent verslaggeving

De interne en externe (financiële) verslaggeving voldoet niet aan wetgeving

 • Zorgen dat de verantwoording naar externe belanghebbenden, bijvoorbeeld in de vorm van bankenrapportages en de geconsolideerde jaarrekening, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (BW2 Titel 9 en IFRS)

Speak Up regeling

Bij gebrek aan een gezonde ethiek & compliance cultuur, zullen incidenten en structurele problemen met een mogelijke negatieve impact op de reputatie van Jumbo niet vroegtijdig worden gesignaleerd en geadresseerd

 • Vergroten bewustzijn en bekendheid Speak Up